Odpowiedzialność osób zarządzających za naruszenie zakazu zawierania porozumień antykonkurencyjnych, czyli najistotniejsze zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

Odpowiedzialność osób zarządzających za naruszenie zakazu zawierania porozumień antykonkurencyjnych, czyli najistotniejsze zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

W dniu 18.01.2015 r. weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów. Do najistotniejszych i budzących zarazem najwięcej kontrowersji zmian należy wprowadzenie odpowiedzialności osób zarządzających, które umyślnie dopuściły do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu zawierania porozumień antykonkurencyjnych. Kara pieniężna nałożona na osobę zarządzającą może wynosić do 2.000.000,00 zł.

Kolejną doniosłą zmianą jest wydłużenie okresu przedawnienia praktyk ograniczających konkurencję. W miejsce dotychczasowego rocznego okresu przedawnienia wprowadzono okres 5-letni, liczony od dnia zaprzestania stosowania praktyki ograniczającej konkurencję.

 

Ustawodawca wyposażył ponadto Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w nowe uprawnienie – możliwość zastosowania wobec przedsiębiorcy tzw. środków zaradczych. Po nowelizacji organ antymonopolowy może w decyzji o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję nakazać zastosowanie konkretnych, wskazanych przez organ, środków zaradczych w celu zaniechania stosowania praktyki lub usunięcia jej skutków. Ustawa jako przykładowe środki zaradcze wymienia udzielenie licencji praw własności intelektualnej na niedyskryminacyjnych warunkach, umożliwienie dostępu do określonej infrastruktury na niedyskryminacyjnych warunkach,   zmianę umowy, zapewnienie innym podmiotom dostawy określonych produktów lub świadczenia określonych usług na niedyskryminacyjnych warunkach. Tym samym środki te mogą istotnie ograniczać swobodę działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

 

Zmiany wprowadzone zostały także w zakresie procedury kontroli koncentracji. Nieskomplikowane postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinny być zakończone w terminie miesiąca od dnia jego wszczęcia. Natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanych, co do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku dokonania koncentracji lub wymagających przeprowadzenia badania rynku termin zakończenia postępowania może ulec przedłużeniu o kolejne 4 miesiące.

 

Nowelizacja wprowadza zmiany również w procedurze łagodzenia kar (tzw. leniency) oraz przewiduje nową instytucję tzw. leniency plus, umożliwiającą uzyskanie dodatkowej obniżki kary przez przedsiębiorcę, który jako pierwszy z uczestników innego porozumienia dostarczył organowi antymonopolowemu informacji o tym innym porozumieniu, w sprawie którego nie zostało jeszcze wszczęte postępowanie antymonopolowe lub wyjaśniające. Wprowadzono także instytucję dobrowolnego poddania się karze, umożliwiającą uzyskanie obniżenia kary pieniężnej o 10%. 

Zobacz również: