Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Zmiany dotyczące upadłości konsumenckiej

Zmiany w ustawie mają na celu zredukowanie, bądź usunięcie barier w dostępie do tzw. upadłości konsumenckiej (upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), z uwzględnieniem słusznych interesów wierzycieli.

Nowelizacja modyfikuje obecną strukturę postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wprowadzone zmiany umożliwią prowadzenie postępowania upadłościowego także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela. Jedną z przesłanek oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości będzie umyślne bądź wskutek rażącego niedbalstwa, doprowadzenie przez dłużnika do swojej niewypłacalności.

Przepisy w nowym brzmieniu przewidują również możliwość zawarcia układu w postępowaniu upadłościowym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, jako wyjątek od zasady likwidacji majątku upadłego. Powyższe pozwoli upadłemu uniknąć pełnej likwidacji jego majątku, zwłaszcza lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje.

Ponadto w sytuacji, gdy majątek dłużnika nie będzie wystarczał na pokrycie kosztów postępowania, koszty te tymczasowo ponosił będzie Skarb Państwa.

Opisywane zmiany wchodzą w życie z początkiem 2015 roku.