Uproszczenia dla mikropodmiotów w ustawie o rachunkowości

22 września 2014
Uproszczenia dla mikropodmiotów w ustawie o rachunkowości

Dnia 5 września 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości, wprowadzająca szereg ułatwień dla jednostek mikro.

 Do najistotniejszych zmian w odniesieniu do tej kategorii podmiotów należy w szczególności możliwość ograniczenia sprawozdania finansowego do bilansu oraz rachunku zysków i strat. Jednostka mikro będzie mogła zrezygnować ze sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności jednostki, o ile przedstawi określone informacje uzupełniające do bilansu.

 

 

Jednostka mikro nie ma obowiązku skorzystania z wprowadzonych uproszczeń – decyzję w tym zakresie może podjąć samodzielnie.

 

Ustawa nowelizująca wprowadza definicję jednostek mikro. Do tej kategorii podmiotów należą m.in. spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, jeżeli w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a)  1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b)  3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c)  10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

 

Ustawa nowelizująca implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającą dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013, s. 19).

Zobacz również: