Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Zakaz egzekucji ze środków wypłacanych dłużnikowi w ramach dopłat unijnych

W dniu 24 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz.379), która to poprzez dodanie punktu 2a do przepisu z art. 831 § 1 k.p.c., w sposób jednoznaczny wyłączyła spod egzekucji komorniczej środki otrzymane przez dłużnika w ramach tzw. dopłat unijnych.

Co niezwykle istotne, wyłączenie spod egzekucji dotyczy wszystkich beneficjentów dopłat, nie tylko rolników. Znowelizowany przepis, poprzez odesłanie do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) stanowi, że egzekucji nie podlegają  środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), jak również inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi. Zakaz egzekucji dotyczy również środków oraz rzeczy już wydanych lub wypłaconych beneficjentom (dłużnikom). Ograniczenia wskazane powyżej, nie mają zastosowania, jeżeli wierzytelność stanowiąca podstawę postępowania egzekucyjnego, powstała w związku realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone. Co więcej, zgodnie z nowym brzmieniem art. 831 § 2 k.p.c., spod egzekucji wyłączono również środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powstałe w ramach realizacji projektu, na który były przeznaczone środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych o których mowa w art. 831 § 1 pkt. 2a k.p.c.