Nie w każdym przypadku sąd wzywa zawodowego pełnomocnika do uiszczenia opłaty sądowej od apelacji

Nie w każdym przypadku sąd wzywa zawodowego pełnomocnika do uiszczenia opłaty sądowej od apelacji

Od dnia 1 lipca 2009 r., kiedy nastąpiło uchylenie 1302 § 3 k.p.c., pełnomocnik wnoszący do sądu nieopłaconą apelację, jest wzywany do uiszczenia należnej opłaty sądowej, pod rygorem odrzucenia apelacji. Jednak w przypadku, gdy wniosek o zwolnienie strony od kosztów sądowych został prawomocnie oddalony, jest on obowiązany do uiszczenia należnej opłaty bez wezwania sądu.

Jeżeli apelację wnosi do sądu w imieniu strony zawodowy pełnomocnik (tj. adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy), nie ma on obowiązku równoczesnego jej opłacenia. Sąd, bowiem jest obowiązany wezwać go do uiszczenia brakującej opłaty. Wyznaczy na to 7 dni od chwili doręczenia pełnomocnikowi wezwania. Wobec tego, że w przypadku apelacji wyłączona jest możliwość zastosowania art. 130 2 § 1 k.p.c., nieopłacenie apelacji w terminie wyznaczonym w wezwaniu, spowoduje jej odrzucenie, a nie zwrot.

Pamiętać jednak należy, że możliwość późniejszego opłacenia apelacji wniesionej przez pełnomocnika, przewidziana jest jedynie dla postępowań wszczętych w pierwszej instancji po 1 lipca 2009 r. Dla postępowań wszczętych przed tą datą, przepisy przewidywały bezwzględny wymóg uiszczenia opłaty od apelacji wnoszonej przez pełnomocnika, równocześnie z apelacją. 
 

Sąd nie wezwie natomiast pełnomocnika do uiszczenia opłaty od apelacji w sytuacji, gdy prawidłowo złożony uprzednio wniosek o zwolnienie strony od kosztów sądowych, został oddalony. Wówczas tygodniowy termin do opłacenia apelacji biegnie od dnia doręczenia pełnomocnikowi postanowienia oddalającego wniosek, a jeżeli postanowienie zostało ogłoszone na posiedzeniu jawnym, od dnia jego ogłoszenia. Reguły niniejsze mają zastosowanie także w przypadku rozpoznania zażalenia na postanowienie oddalające wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. W tym wypadku pełnomocnik obowiązany jest uiścić opłatę bez uprzedniego wezwania sądu. 

Zobacz również: