Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Otwarcie zawodu trenera i instruktora sportu

W ramach prowadzonej deregulacji zawodów Ustawodawca, w sierpniu 2013 r., postanowił o otwarciu zawodu trenera i instruktora sportu poprzez zmianę art. 41 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2014.715 j.t.) oraz uchylenie art. 42.

Zmiany te polegały z jednej strony na złagodzeniu ogólnych wymagań stawianych trenerom i instruktorom sportu, które obecnie zamykają się w niewielkim i enumeratywnie zamkniętym katalogu zawartym w art. 41 ust. 3 Ustawy przy jednoczesnym zniesieniu podziału trenerów na klasy, a z drugiej strony na zupełnym otwarciu tego zawodu dla obcokrajowców. W związku z czym w obecnym stanie prawnym nie istnieje już żadna procedura weryfikacji kwalifikacji obcokrajowców chcących wykonywać zawód trenera i instruktora sportu w Polsce na gruncie Ustawy o sporcie.

Na skutek powyższych zmian w praktyce regulacja tego zawodu, poza szczątkową już normą zawartą w art. 41, pozostała jedynie w gestii związków sportowych, które samodzielnie określają wymagania, jakie powinna spełniać osoba chcąca być trenerem sportowym. Same związki sportowe są również w przeważającej części związane przepisami prawa międzynarodowych organizacji sportowych, w których są zrzeszone, a które to przepisy juz na poziomie międzynarodowym regulują kwestie wykonywania zawodu trenera. Tym samym przepisy polskich związków bardzo często stanowią powtórzenie regulacji międzynarodowych.

Przykładem takim jest Polski Związek Piłki Nożnej, który sam określa zasady wykonywania zawodu poprzez określanie procesu kształcenia trenerów i uzyskiwania przez nich licencji. Przepisy związkowe PZPN są jednak powtórzeniem norm stanowionych przez UFEA i FIFA, ponieważ te dwie organizacje wytyczają ogólne zasady wykonywania tego zawodu, procedury szkoleń i możliwość sprawowania tej funkcji na poszczególnych etapach rozgrywek (każdy trener, aby prowadzić zespół na najwyższym poziomie rozgrywek musi posiadać licencję FIFA PRO). Tym samym każdy trener piłki nożnej chcący wykonywać ten zawód w polskim klubie zrzeszonym w PZPN musi wypełniać kryteria określone już na poziomie przepisów UEFA I FIFA oraz dalej recypowane i dostosowane do polskich warunków przez PZPN.

Reasumując, otwarcie zawodu trenera, jakiego dokonał Ustawodawca w sierpniu 2013 r., ma w istocie bardzo ograniczony zakres, ponieważ trenerzy i instruktorzy sportu wykonujący ten zawód w ramach klubów zrzeszonych w związkach sportowych dalej muszą spełniać wymaganie stawiane im przez związki sportowe.