Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do KRS oraz zaświadczeń z CEIDG mają status dokumentów oryginalnych również w zamówieniach publicznych

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający żąda (a w postępowaniach, których wartość jest niższa niż wartości zamówień i konkursów, od których zachodzi obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – może żądać) od wykonawcy aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia. Dokumenty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Przepisy prawa zamówień publicznych nie określają jednocześnie, czy i w jakim zakresie wykonawcy mogą posługiwać się wydrukami odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.

Powyższe zagadnienie było przedmiotem opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu, samodzielnie pobrane wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mają status dokumentów oryginalnych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. A co za tym idzie, zamawiający nie ma prawa żądać poświadczenia takich wydruków przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.