Dyrektywa UE wymusza znaczne zmiany w ustawie o prawach konsumentów

Dyrektywa UE wymusza znaczne zmiany w ustawie o prawach konsumentów

W dniu 14 czerwca 2014 r. wchodzi w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

W celu realizacji dyrektywy trwają obecnie prace legislacyjne mające na celu wprowadzenie ustawy o prawach konsumentów, która ma zastąpić dotychczasowe regulacje w tym zakresie. Projekt ustawy nie został jeszcze skierowany do sejmu, niemniej jednak mając na względzie treść dyrektywy zmiany będą znaczące i będą wymuszały zmiany regulaminów sklepów, w szczególności sklepów internetowych. Zmiany będą obejmowany:

1)      obowiązki informacyjne konsumentów przez zawarciem umowy;

2)      prawo odstąpienia od umowy (w tym terminu na odstąpienie – 14 dni;  obowiązków stron w związku z odstąpieniem, sposobu i skutków odstąpienia od umowy);

3)      terminu dostawy towarów;

4)      opłat za korzystanie z określonych sposobów płatności;

5)      przejścia ryzyka  utraty lub uszkodzenia;

porozumiewania się za pośrednictwem telefonu.

Zobacz również: