Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Od dnia 1 lipca 2011 roku osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447), mają możliwość przekształcenia prowadzonej przez siebie działalności w jednoosobową spółkę kapitałową tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialności lub spółkę akcyjną.

Z dniem przekształcenia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą stanie się wspólnikiem lub akcjonariuszem spółki przekształconej, natomiast właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśli przedsiębiorcę przekształconego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Spółce przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki przekształcanego przedsiębiorcy, w szczególności na spółkę przejdą zwolnienia, koncesje oraz ulgi, które przedsiębiorca uzyskał przed przekształceniem (nie dotyczy to jednak ulg podatkowych).
Do przekształcenia przedsiębiorcy wymaga się:
1)      sporządzenia w formie aktu notarialnego planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;
2)      złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
3)      powołania członków organów spółki przekształconej;
4)      zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej;
5)      dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Przepisy dotyczące przekształcenia w jednoosobową spółkę kapitałową przynoszą ułatwienia na gruncie prawa cywilnego i handlowego. Trzeba jednak zasygnalizować, że rozwiązania podatkowe w tym zakresie, nie do końca odpowiadają potrzebom przekształceń opartych na założeniu ciągłości rozliczeń podatkowych. Przede wszystkim nasuwają się tu wątpliwości dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych spółki przekształconej wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę przed przekształceniem, a także prawa do dokonania odliczenia podatku VAT.