Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Forma wadium a zabezpieczenie interesów zamawiającego

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej (KIO/UZP 141/10) okoliczność, czy wpłata wadium w pieniądzu zostanie przekazana w drodze wpłaty gotówki w kasie banku, czy też przy wykorzystaniu polecenia przelewu, nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia zabezpieczenia interesów zamawiającego. Istotne jest jedynie, aby wadium zostało wniesione w terminie oraz w formie, która została dopuszczona na mocy przepisu art. 45 ust. 6 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (który stanowi, że wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, w tym w pieniądzu).

Krajowa Izba Odwoławcza prezentuje stanowisko, że dla zachowania art. 45 ust. 7 (wedle którego Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego) przedmiotowej ustawy, okoliczność, czy pieniądze, które zostaną zaewidencjonowane na koncie zamawiającego, będą przekazane w drodze wpłaty gotówki w kasie banku, czy też przy wykorzystaniu polecenia przelewu, nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia zabezpieczenia interesów Zamawiającego. Istotne jest bowiem, ażeby wadium wniesiono w formie, która została dopuszczona na mocy przepisu art. 45 ust. 6 pkt. 1 przedmiotowej ustawy.
 
Podsumowując, sposób przekazywania pieniędzy na poczet wadium, określony w art. 45 ust. 7 nie może dyskwalifikować prawidłowości zabezpieczenia oferty wykonawcy i stanowić podstawy jej negatywnej oceny.