Doradzamy podmiotom wykonującym działalność leczniczą, tj. podmiotom leczniczym i praktykom lekarskim, optymalizując dobór formy prawnej, właściwy dla danego rodzaju działalności i jej skali.

Uczestniczymy w negocjacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym także reprezentujemy Klientów w postępowaniach z odwołania od rozstrzygnięć w postępowaniach prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zażalenia na czynności dyrektora oddziału czy z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy kierowanego do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Mamy bogate doświadczenie w sporządzaniu i opiniowaniu umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Świadczymy doradztwo w ramach postępowań o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, prowadzonych na podstawie ustawy o działalności leczniczej.

Uczestniczyliśmy w licznych postępowaniach dotyczących rejestracji podmiotów leczniczych oraz indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich. Pomagamy także w sporządzeniu regulaminów organizacyjnych takich podmiotów. Mamy duże doświadczenie w procesie łączenia i wydzielania podmiotów leczniczych.

Reprezentujemy podmioty medyczne w postępowaniach przed Wojewódzkimi Komisjami Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, a także w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących zdarzeń i błędów medycznych.