Doradztwo prawne z zakresu problematyki związanej z nieruchomościami obejmuje w szczególności:

  • analizę i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości (tzw. due diligence), w tym także prostowanie treści ksiąg wieczystych i zastępstwo procesowe w postępowaniu o uzgodnienie treści księgi wieczystej,
  • ocenę ryzyka związanego z treścią obciążeń nieruchomości wynikających z ksiąg wieczystych,
  • reprezentowanie w toku negocjacji o zniesienie współwłasności, w tym także współwłasności gospodarstw rolnych,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniach windykacyjnych, posesoryjnych, podziałowych, o stwierdzenie zasiedzenia,
  • udział w postępowaniach rozgraniczeniowych i scaleniowych.

Ponadto uczestniczymy w postępowaniach, mających na celu ustalenie zasadności podniesienia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i  jednostek samorządu terytorialnego, reprezentując Klientów przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi i sądami powszechnymi. Reprezentujemy także użytkowników wieczystych w postępowaniach, mających na celu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność. 

Przygotowujemy projekty dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy przeniesienia prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych wraz z dokładną analizą ryzyka związanego z odroczonym terminem płatności. Doradzamy w zakresie wyboru rodzajów zabezpieczeń, a także oceny ryzyka nabycia praw do obciążonych rzeczowo nieruchomości. Opiniujemy i przygotowujemy dokumenty, mające stanowić podstawę wpisu obciążeń praw do ksiąg wieczystych.