Prowadzimy obsługę prawną w zakresie związanym z założeniem i funkcjonowaniem towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Obejmuje ona w szczególności:

  • reprezentowanie założycieli w toku postępowania o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, w tym opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej i prowadzenie korespondencji z Komisją Nadzoru Finansowego,
  • opiniowanie projektów statutów towarzystw ubezpieczeń wzajemnych,
  • kompleksową obsługę prawną posiedzeń Rad Nadzorczych i Walnych Zgromadzeń Udziałowców,
  • doradztwo w zakresie związanym z systemem zarządzania zakładem ubezpieczeń, w tym wdrożeniem funkcji kluczowych i przygotowaniem procedury outsourcingu.
  • doradztwo w zakresie szczególnych obowiązków towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jako zakładu ubezpieczeń, w tym obowiązków informacyjnych wobec Komisji Nadzoru Finansowego,
  • reprezentowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawach związanych z bieżącą działalnością, w tym dokonywanie wymaganych prawem zgłoszeń,
  • opiniowanie umów na stworzenie systemu informatycznego wspomagającego obsługę procesu wystawiania polis, likwidacji szkód i rozliczeń z pośrednikami ubezpieczeniowymi,
  • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów związanych ze stosunkiem ubezpieczenia, w tym umów ubezpieczenia, ogólnych warunków ubezpieczenia, umów gwarancji ubezpieczeniowych, umów agencyjnych, umów o świadczeniu usług pomocniczych w procesie likwidacji szkód.