Reprezentujemy Klientów w postępowaniach arbitrażowych, mediacyjnych, a także w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji i Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, a także Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Prowadzimy postępowania przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zapewniamy kompleksowe doradztwo i zastępstwo w postepowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej, w tym samorządowymi kolegiami odwoławczymi. Każdorazowo staramy się jak najlepiej poznać wymagania Klienta, jego cele i stanowisko w sprawie, aby w sposób precyzyjny dostosować plan działania do potrzeb Klienta. Mamy wieloletnie doświadczenie w szczególności w:

  • zabezpieczaniu roszczeń cywilnych,
  • kwestionowaniu czynności wyzbycia się majątku przez dłużnika (skarga pauliańska),
  • negocjowaniu ugód w sprawach spłaty zadłużenia,
  • odszkodowaniach cywilnych, w tym uzyskiwania świadczeń od ubezpieczycieli,
  • podziałach majątku,
  • rozliczeniach pomiędzy wspólnikami,
  • prowadzeniu skomplikowanych sporów sądowych związanych z prowadzeniem i rozliczaniem dużych inwestycji budowlanych,
  • sprawnym prowadzeniu postępowań windykacyjnych.