Prowadzimy postępowania upadłościowe, jak również postępowania restrukturyzacyjne, reprezentując w nich zarówno dłużników, wierzycieli, jak i świadcząc doradztwo na rzecz syndyków, nadzorców sądowych i zarządców. Staramy się pomóc dłużnikom wybrać właściwą formę restrukturyzacji, tak aby zminimalizować ujemne skutki postępowań związanych z niewypłacalnością. Zakończyliśmy z powodzeniem kilkadziesiąt postępowań likwidacyjnych spółek oraz postępowań upadłościowych (w tym z opcją zawarcia układu).

W tym zakresie oferujemy Klientom w szczególności:

 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego oraz wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
 • ocenę skuteczności zawartych umów w przypadku upadłości dłużnika oraz otwarcia względem niego postępowania restrukturyzacyjnego,
 • kompleksową obsługę upadłego i wierzycieli w toku postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego,
 • reprezentowanie wierzycieli na zgromadzeniach wierzycieli i w toku całego postępowania,
 • sporządzanie zgłoszeń wierzytelności i sprzeciwów co do listy wierzytelności,
 • sporządzanie zarzutów przeciwko układowi oraz wniosków o zmianę układu,
 • sporządzanie zarzutów przeciwko planowi podziału,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych o uznanie czynności za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości,
 • sporządzanie wniosków oraz reprezentowanie Klienta w postępowaniach o wyłączenie mienia z masy upadłości,
 • sporządzanie wniosków oraz reprezentowanie Klienta w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kompleksową obsługę prawną w zakresie nabywania mienia od syndyków, w tym sporządzanie zarzutów do opisu i oszacowania,
 • opracowywanie programów restrukturyzacyjnych i naprawczych