Prowadzimy stałą obsługę prawną w zakresie zagadnień związanych z Giełdą Papierów Wartościowych. W ramach bieżącej, jak również jednorazowej pomocy prawnej, oferujemy w szczególności:

  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie interpretacji przepisów obowiązującego prawa rynku kapitałowego oraz aktów wewnętrznych organów spółek publicznych,
  • doradztwo w procesie wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu, w tym pomoc w przygotowaniu oraz opiniowanie prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych, współpracę merytoryczną z podmiotami przygotowującymi prospekty emisyjne i memoranda informacyjne,
  • obsługę prawną organów spółek publicznych, w tym przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zwołania i odbycia Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, posiedzeń Zarządów czy Rad Nadzorczych,
  • doradztwo przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne,
  • doradztwo w zakresie ochrony informacji poufnych,
  • doradztwo w zakresie zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych,
  • reprezentowanie spółek w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych związanych z papierami wartościowymi i rynkiem kapitałowym, w tym w postępowaniach przed sądami administracyjnymi,
  • świadczenie usług doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi na rynku regulowanym oraz poza nim, w tym przy nabywaniu znacznych pakietów akcji i wykonywaniu obowiązków informacyjnych z tym związanych,
  • świadczenie usług doradztwa na rzecz akcjonariuszy spółek publicznych oraz inwestorów.