Prawo ochrony konkurencji

Świadczymy pomoc prawną, reprezentując Klientów w postepowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także przed sądami powszechnymi. Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

  • doradztwo w sprawach z zakresu prawa ochrony konkurencji, w tym w zakresie porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, kontroli koncentracji, nieuczciwej konkurencji,
  • reprezentację przed sądami i organami administracji publicznej w sprawach z zakresu prawa ochrony konkurencji,
  • analizę podejmowanych działań pod kątem oceny ryzyka uznania ich za nieuczciwą konkurencję, nadużywanie pozycji dominującej, niedozwolone porozumienie.

Szczególnie bogate doświadczenie w powyższym zakresie posiadamy w branży odzieżowej, papierniczej, budowlanej, gospodarki odpadami, ochrony mienia, spożywczej i wydawniczej.

 

Prawo ochrony konsumentów

Dostrzegając konieczność prewencyjnego działania w zakresie ochrony przedsiębiorców przed zarzutem naruszenia praw konsumentów, oferujemy w szczególności:

  • analizę postanowień umów, regulaminów, wzorców umownych pod kątem ryzyka ewentualnego uznania ich za niedozwolone klauzule umowne,
  • identyfikowanie uprawnień konsumentów w sporach z przedsiębiorcami,
  • reprezentację przedsiębiorców (jak również konsumentów) w sporach dotyczących praw konsumenta,
  • reprezentację przedsiębiorców w postepowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach o uznanie postanowień wzorców umowy za niedozwolone,
  • przygotowywanie regulaminów sklepów internetowych z uwzględnieniem szczególnej procedury sprzedaży i świadczenia usług wymaganej wobec konsumentów,
  • analizę przepisów i orzecznictwa prawa europejskiego w zakresie praw konsumentów,
  • przygotowywanie regulaminów konkursów.