Przedsiębiorcy

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie wynikającym z profilu działalności Klienta. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i szerokiemu gronu prawników każda sfera działalności przedsiębiorcy – niezależnie od wybranej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej  – może zostać wnikliwie przeanalizowana tak, aby minimalizować ryzyko i osiągać założone cele.

W ramach stałej obsługi prawnej oferujemy w szczególności:

  • przeprowadzanie i sporządzanie analiz zagadnień prawnych wynikających ze zgłaszanych problemów,
  • analizę przepisów zawierających regulacje ze wszystkich dziedzin prawa, w zakresie działalności Klienta,
  • analizę treści projektów umów i konstruowanie umów zawieranych przez Przedsiębiorcę,
  • sporządzanie projektów wszelkich aktów wewnętrznych, w szczególności układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów premiowania, ale także regulaminów organizacyjnych, statutów,
  • sporządzanie pisemnych opinii prawnych dotyczących zgłaszanych problemów wynikających ze stosowania obowiązujących przepisów,
  • udział w posiedzeniach organów spółek,
  • udzielanie informacji na temat zmian prawa w zakresie działalności prowadzonej przez Klienta,
  • przeprowadzanie szkoleń z zakresu objętego sferą zainteresowania Przedsiębiorcy, w tym szkoleń dotyczących wniosków płynących z doświadczeń prawników kancelarii, w tym będących skutkiem uczestnictwa w procesach sądowych, administracyjnych i podatkowych,
  • występowanie przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i innymi organami uprawnionymi do rozpoznawania spraw, co obejmuje w szczególności:
    • sporządzanie pełnej dokumentacji procesowej,
    • podejmowanie wszelkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego,
    • wnoszenie wszelkiego rodzaju środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym i administracyjnym, w tym apelacji i kasacji,
    • ocenę ryzyka w zakresie potencjalnych wyników postępowań,
    • podejmowanie wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji roszczeń,
  • prowadzenie windykacji należności,
  • kompleksową obsługę transakcji, procesów inwestycyjnych, negocjacji, w których uczestniczy Klient.