Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Konieczność zmian aktów organizacyjnych podmiotów wykonujących działalność leczniczą

W dniu 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) Zgodnie z art. 206 tej ustawy podmioty wykonujące działalność leczniczą mają dwunastomiesięczny termin, który upływa 30 czerwca 2012 r., na dostosowanie swojej działalności do nowych…

więcej

Sprzedaż Konsumencka

Serwisant nie może uznać, że sprzęt nieodebrany z naprawy w terminie, został porzucony.

więcej

Powoływanie się przez wykonawcę na tajemnicę przedsiębiorstwa nie zawsze uwzględniane

Zamawiający nie może bezkrytycznie akceptować zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Powinien żądać od wykonawcy wykazania i co najmniej uprawdopodobnienia, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa nastąpiło w sposób uprawniony.

więcej

ZUS RMUA wydawane raz na rok

ZUS RMUA może być wydawane raz na rok, do 28 lutego następnego roku za rok poprzedni.

więcej

W przypadku upadłości wykonawcy / gwaranta należy oszacować wartość całej udzielonej przez niego gwarancji

W związku z upadłością wykonawcy (gwaranta) pojawia się pytanie, jaką wierzytelność powinien zgłosić inwestor sędziemu komisarzowi. Czy powinien oszacować koszt usunięcia wad powstałych w okresie gwarancji czy też zgłosić wartość całej udzielonej przez upadłego gwarancji. W piśmiennictwie reprezentowany jest pogląd, zgodnie z którym na skutek upadłości wykonawcy gwaranta, należy oszacować…

więcej

Podziały i połączenia spółek – zmiany w k.s.h.

27 października 2011 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy ma przyczynić się do dalszej liberalizacji obowiązków objętych procedurami łączeniowymi i podziałowymi.

więcej

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Od dnia 1 lipca 2011 roku osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447), mają możliwość przekształcenia prowadzonej przez siebie działalności w jednoosobową spółkę kapitałową tj. spółkę z ograniczoną…

więcej

Zapis windykacyjny w prawie spadkowym

Już od 23 października 2011 r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy Kodeksu cywilnego wprowadzające do polskiego prawa spadkowego instytucję zapisu windykacyjnego.

więcej

Zamawiający nie może zmniejszyć wykonawcy wynagrodzenia ryczałtowego za niewykonane prace

Krajowa Izba Odwoławcza orzekła (KIO/UZP 921/09), że w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego można mu przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego.

więcej

Forma wadium a zabezpieczenie interesów zamawiającego

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej (KIO/UZP 141/10) okoliczność, czy wpłata wadium w pieniądzu zostanie przekazana w drodze wpłaty gotówki w kasie banku, czy też przy wykorzystaniu polecenia przelewu, nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia zabezpieczenia interesów zamawiającego. Istotne jest jedynie, aby wadium zostało wniesione w terminie oraz w…

więcej