Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Co nowego

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej nie wymaga formy aktu notarialnego nawet gdy majątek spółki cywilnej obejmuje nieruchomość

10 czerwca 2011 r. Sąd Najwyższy, w powiększonym, siedmioosobowym składzie podjął uchwałę, w której stwierdził, że Jeżeli majątek wspólników spółki cywilnej obejmuje nieruchomość albo prawo wieczystego użytkowania, wystarczającą podstawą wykreślenia wpisu w księdze wieczystej wspólnika występującego ze spółki jest jego oświadczenie o wypowiedzeniu udziału w spółce, złożone na piśmie z…

więcej

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Od dnia 1 lipca 2011 roku osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447), mają możliwość przekształcenia prowadzonej przez siebie działalności w jednoosobową spółkę kapitałową tj. spółkę z ograniczoną…

więcej

Zapis windykacyjny w prawie spadkowym

Już od 23 października 2011 r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy Kodeksu cywilnego wprowadzające do polskiego prawa spadkowego instytucję zapisu windykacyjnego.

więcej

Zamawiający nie może zmniejszyć wykonawcy wynagrodzenia ryczałtowego za niewykonane prace

Krajowa Izba Odwoławcza orzekła (KIO/UZP 921/09), że w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego można mu przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego.

więcej

Forma wadium a zabezpieczenie interesów zamawiającego

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej (KIO/UZP 141/10) okoliczność, czy wpłata wadium w pieniądzu zostanie przekazana w drodze wpłaty gotówki w kasie banku, czy też przy wykorzystaniu polecenia przelewu, nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia zabezpieczenia interesów zamawiającego. Istotne jest jedynie, aby wadium zostało wniesione w terminie oraz w…

więcej

Związkowcy zatrudnieni na czas określony mogą domagać się przywrócenia do pracy

Od dnia 28 lipca 2011 r., związkowcy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy, będą mogli domagać się przywrócenia do pracy, w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę. Przedmiotowa nowelizacja Kodeksu pracy stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 lipca…

więcej

Szpitale każą płacić podwójnie

Niektóre szpitale publiczne pobierają opłaty za tak zwane „dodatkowe” usługi medyczne. W ocenie Kancelarii taka praktyka jest niedopuszczalna.

więcej

Roszczenia w postępowaniu grupowym

W dniu 19 lipca 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Pozwala ona na łatwiejsze dochodzenie roszczeń w przypadku gdy podobne zdarzenie dotyczy co najmniej 10 osób.

więcej

Większościowy wspólnik w zarządzie spółki z o.o. a umowa o pracę

Czy wspólnik większościowy, pełniący funkcję członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Ostatnio w literaturze pojawiły się stanowiska kwestionujące taką możliwość.

więcej

Palarnia w miejscu pracy

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 4 kwietnia 2007 r., na pracodawcy spoczywa obowiązek wyodrębnienia i przystosowania pomieszczeń przeznaczonych do palenia tytoniu oraz oznaczenia miejsc, w których zakaz palenia obowiązuje, a ponadto miejsc, w których wolno palić.

więcej