Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Konieczność reformy kodeksu pracy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w wyniku zapytania prejudycjalnego Sądu Rejonowego w Białymstoku, wyrokiem z dnia 13 marca 2014 r. (Sprawa C-38/13) uznał, iż przepisy kodeksu pracy różnicujące długość okresu wypowiedzenia pracowników z uwagi na rodzaj zawartej umowy o pracę, tj. w zależności od zatrudnienia na czas określony czy też nieokreślony,…

więcej

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął kwestię opodatkowania nieodpłatnych świadczeń pracowniczych

W ostatnich dniach pojawiło się długo oczekiwane uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczące opodatkowania nieodpłatnych świadczeń pracowniczych (wyrok z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. K 7/13).

więcej

Wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do KRS oraz zaświadczeń z CEIDG mają status dokumentów oryginalnych również w zamówieniach publicznych

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający żąda (a w postępowaniach, których wartość jest niższa niż wartości zamówień i konkursów, od których zachodzi obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – może żądać) od wykonawcy aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają…

więcej

Obowiązek posiadania ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych został przesunięty do dnia 16.01.2016 r.

Ustawą z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 1290) przesunięto w czasie obowiązek posiadania ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych przez podmioty lecznicze prowadzące szpitale.

więcej

Zmiana prawa zamówień publicznych w zakresie podwykonawstwa

Dnia 24 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja prawa zamówień publicznych dotycząca kwestii podwykonawstwa. Nowe uregulowania zapewniają ochronę pełnej i terminowej wypłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom biorącym udział w realizacji zamówień publicznych. Ochroną zostali objęci podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy zamówień na roboty budowlane, niezależnie od tego czy przedmiotem zawartej z…

więcej

Podwyższenie progów stosowania przepisów prawa zamówień publicznych

Dnia 15 stycznia 2014 r. Sejm uchwalił nowelizację prawa zamówień publicznych, zgodnie z którą podwyższony zostaje tzw. próg bagatelności, od którego trzeba stosować przepisy ustawy. Próg został podwyższony z 14.000 euro do 30.000 euro.

więcej

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. wejdą w życie nowe regulacje w zakresie odliczenia VAT od samochodów i ich eksploatacji

W przypadku wykorzystywania pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej, podatnicy będą mieli prawo do pełnego odliczenia podatku VAT.

więcej

Możliwość pełnego odliczenia VAT przy nabyciu samochodów z tzw. kratką tylko do marca 2014 roku?

Zmiany ustawy o podatku od towarów i usług, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku, w większości przypadków pozwalają na pełne odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu tzw. samochodów z tzw. kratką. W związku z decyzją wykonawczą Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. upoważniającą Polskę do stosowania…

więcej

Zmiana w sposobie obliczania wysokości podatku rolnego

Od 2014 roku inaczej oblicza się wysokość podatku rolnego. Dotychczas brano pod uwagę średnią cenę skupu uwzględnianą przy obliczaniu stawki podatku rolnego za trzy pierwsze kwartały roku poprzedzającego roku podatkowy. Od 2014 roku będzie to 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

więcej

Tańsze postępowanie komornicze

26 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, zgodnie z którą obniżono opłaty egzekucyjne pobierane w przypadku umorzenia postępowania.

więcej