Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Co nowego

Zamawiający nie może zmniejszyć wykonawcy wynagrodzenia ryczałtowego za niewykonane prace

Krajowa Izba Odwoławcza orzekła (KIO/UZP 921/09), że w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego można mu przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego.

więcej

Forma wadium a zabezpieczenie interesów zamawiającego

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej (KIO/UZP 141/10) okoliczność, czy wpłata wadium w pieniądzu zostanie przekazana w drodze wpłaty gotówki w kasie banku, czy też przy wykorzystaniu polecenia przelewu, nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia zabezpieczenia interesów zamawiającego. Istotne jest jedynie, aby wadium zostało wniesione w terminie oraz w…

więcej

Związkowcy zatrudnieni na czas określony mogą domagać się przywrócenia do pracy

Od dnia 28 lipca 2011 r., związkowcy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy, będą mogli domagać się przywrócenia do pracy, w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę. Przedmiotowa nowelizacja Kodeksu pracy stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 lipca…

więcej

Szpitale każą płacić podwójnie

Niektóre szpitale publiczne pobierają opłaty za tak zwane „dodatkowe” usługi medyczne. W ocenie Kancelarii taka praktyka jest niedopuszczalna.

więcej

Roszczenia w postępowaniu grupowym

W dniu 19 lipca 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Pozwala ona na łatwiejsze dochodzenie roszczeń w przypadku gdy podobne zdarzenie dotyczy co najmniej 10 osób.

więcej

Większościowy wspólnik w zarządzie spółki z o.o. a umowa o pracę

Czy wspólnik większościowy, pełniący funkcję członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Ostatnio w literaturze pojawiły się stanowiska kwestionujące taką możliwość.

więcej

Palarnia w miejscu pracy

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 4 kwietnia 2007 r., na pracodawcy spoczywa obowiązek wyodrębnienia i przystosowania pomieszczeń przeznaczonych do palenia tytoniu oraz oznaczenia miejsc, w których zakaz palenia obowiązuje, a ponadto miejsc, w których wolno palić.

więcej

Zmiany w Prawie Pracy w 2010 r.

1 stycznia 2010 r. pracownice, oprócz podstawowego urlopu macierzyńskiego, będą mogły skorzystać z dobrowolnego, dodatkowego urlopu. Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił w latach 2010 i 2011 – do 2 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, oraz do 3 tygodni w sytuacji urodzenia dwojga lub więcej dzieci…

więcej

W 2010 roku przedsiębiorcy zapłacą niższe składki do ZUS

Wysokość składek na ZUS jest uzależniona od wysokości prognozy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w 2010 roku wynosi 3 146,00 zł.

więcej

Sposób na niższe podatki- czyli zakładamy spółkę komandytową

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej jest niedocenianym przez przedsiębiorców sposobem udziału w obrocie gospodarczym. Podczas gdy wybór tej formy umożliwia wspólnikom nie tylko ograniczenie odpowiedzialności majątkiem osobistym, ale i zaoszczędzenie na podatkach.

więcej