Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Co nowego

Uczestnictwo w łańcuchu transakcji karuzelowych VAT, nie jest równoznaczne z popełnieniem oszustwa podatkowego

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 10 lipca 2018 roku (sygn. akt I SA/Wr 351/18) sprzeciwił się twierdzeniu organu podatkowego, zgodnie z którym podatnicy mogą łatwiej niż organ podatkowy odkryć oszustów podatkowych. Organy podatkowe powinny uwzględniać fakt, że zwykłym uczestnikom obrotu gospodarczego nie są dostępne środki dochodzeniowe,…

więcej

Zmiany w funkcjonowaniu sklepów internetowych – zakaz geoblokowania

W dniu 3 grudnia 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany…

więcej

Zleceniobiorcy jako członkowie związków zawodowych

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1608), która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r., obejmuje prawem koalicji związkowej, tj. prawem tworzenia organizacji związkowych i wstępowania do nich, osoby wykonujące pracę zarobkową, tzn. osoby pracujące na…

więcej

Zmiana przesłanki odrzucenia oferty w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dnia 28 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która m.in. zaktualizowała przepis art. 89 ust. 1 pkt 7d ustawy – Prawo zamówień publicznych, określający jedną z przesłanek odrzucenia oferty przez zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie…

więcej

Odszkodowanie za dyskryminację pracownika ze względów politycznych – wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku (#KOWR #ARR #ARiMR)

Wygaśnięcie stosunku pracy na podstawie przepisów szczególnych nie wyłącza możliwości kontroli sądowej w zakresie oceny szeroko rozumianych działań pracodawcy przez pryzmat przepisów o dyskryminacji Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (dalej jako: ustawa o KOWR) w art. 51 ust. 7 przewidywała…

więcej

Ulga mieszkaniowa także na drugie mieszkanie

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 30 sierpnia 2018 r., sygn. akt II FSK 2413/16 potwierdził, że podatnik może realizować własne cele mieszkaniowe w więcej niż jednej nieruchomości, dzięki czemu podatnicy mogą korzystać z ulgi mieszkaniowej przy podlegającej opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości, jeżeli uzyskane środki przeznaczą na zakup nieruchomości, w których będą…

więcej

Obniżone składki ZUS dla drobnych przedsiębiorców od 1 stycznia 2019 r.

Dnia 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Do tej pory przedsiębiorcy, bez względu na wysokość przychodów, płacili jednakową składkę na ubezpieczenia społeczne. Nowa…

więcej

Zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a obowiązek zachowania tajemnicy przez byłych pracowników

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która została podpisana przez Prezydenta dnia 7 sierpnia 2018 r., stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa)…

więcej

W przypadku zapłaty jednym przelewem za więcej niż jedną fakturę w systemie split payment, przedsiębiorca nie skorzysta z przewidzianych przez system korzyści

Założeniem systemu podzielonej płatności jest regulowanie jednym przelewem należności wynikających tylko z jednej faktury. Płatność powinna być dokonana na dwa rachunki, tj. rachunek rozliczeniowy kontrahenta oraz jego rachunek VAT. Dzięki zastosowaniu takiej procedury kupujący zabezpiecza się w pewnym stopniu przed nieuczciwym kontrahentem oraz daje sobie możliwość szybszego zwrotu nadpłaconego VAT….

więcej

Stosowanie skargi pauliańskiej do ochrony należności publicznoprawnych jest zgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2018 r. orzekł, że stosowanie skargi pauliańskiej zgodnie z art. 527 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w zakresie stosowania analogii do ochrony należności publicznoprawnych jest zgodne z konstytucją. W uzasadnieniu Trybunał stwierdził, że kwestionowana regulacja nie…

więcej