Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Inwestowanie środków zgromadzonych w ramach PPK – wybór odpowiedniej instytucji finansowej jako obowiązek podmiotu zatrudniającego

Z dniem 1 lipca 2019 r. najwięksi pracodawcy (zatrudniający na dzień 31.12.2018 r., 250 i więcej osób, z uwzględnieniem zleceniobiorców) zostaną objęci przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (dalej jako: PPK). Zatem najpóźniej od dnia 1 lipca 2019 r. powinni przystąpić do zamknięcia procesu wyboru instytucji finansowej, z którą będą…

więcej

Nagrody uzyskane przez pracowników na firmowym festynie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

W interpretacji indywidualnej z dnia 13 marca 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.488.2018.6.MM Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że wygrane uzyskane m.in. przez pracowników w konkursach sportowych organizowanych na firmowym pikniku integracyjnym, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca argumentował, że pracownicy jedynie integrują się podczas wspólnej zabawy, natomiast…

więcej

Planowane zmiany dotyczące ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Dnia 11 stycznia 2019 roku Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Głównym powodem przygotowania projektu nowej ustawy był brak skuteczności dotychczas obowiązujących regulacji prawnych. Zgodnie z projektem, podmiotem zbiorowym, który zobowiązany będzie do stosowania zapisów ustawy jest osoba prawna…

więcej

Kompetencje zarządcy sukcesyjnego oraz zasady dotyczące wykonywania zarządu sukcesyjnego

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej jako: ustawa) umożliwia ustanowienie zarządu sukcesyjnego, czyli formy tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, po jej śmierci. Zgodnie z art. 18 ustawy zarząd sukcesyjny obejmuje zobowiązanie zarządcy sukcesyjnego do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz…

więcej

Artyście biorącemu udział w próbach przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodu

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt II FSK 673/17 do wynagrodzenia artystów za udział w próbach należy stosować podwyższone 50% koszty uzyskania przychodu. Choć wyrok dotyczył muzyków, to na zasadzie analogii 50% koszty uzyskania przychodu znajdą również zastosowanie w odniesieniu do wynagrodzeń z tytułu udziałów w próbach np….

więcej

Przekazanie udziału w nieruchomości w zamian za spłatę kredytu podlega opodatkowaniu PIT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12 marca 2019 r., nr  0115-KDIT2-2.4011.492.2018.1.ENB uznał, że przeniesienie udziału w nieruchomości na rzecz byłego partnera, w zamian za spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tej nieruchomości, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Organ podatkowy jednocześnie uznał, że wskazana czynność nie…

więcej

Ceny transferowe – krajowe transakcje z podmiotami powiązanymi nie zawsze z obowiązkiem dokumentacyjnych

Począwszy od 1 stycznia 2019 roku, podatnicy zobowiązani są do dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartości netto w roku podatkowym przekroczą określone w ustawie progi, tj.: 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej; 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej; 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej; 2 000 000 zł…

więcej

Ceny transferowe – organ podatkowy nie zawsze może określić dochód podatnika w zakresie wysokości oprocentowania umowy pożyczki zawartej z podmiotem powiązanym

Zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 roku, organ podatkowy nie zawsze będzie uprawniony do szacowania dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości oprocentowania umowy pożyczki zawartej z podmiotem powiązanym. W wyniku wprowadzonych uproszczeń, organ podatkowy będzie musiał od takiego szacowania odstąpić, jeżeli łącznie…

więcej

Podważanie wartości gruntów leśnych nabywanych przez Lasy Państwowe w drodze pierwokupu

Zgodnie z  art. 37g ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) Skarb Państwa, korzystając z przysługującego mu prawa pierwokupu, nabywa nieruchomość, co do zasady, po cenie określonej w umowie sprzedaży pomiędzy właścicielem tej nieruchomości a potencjalnym nabywcą….

więcej

Zmiana ustawy o Prawie własności przemysłowej

W dniu 11 marca 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Nowe przepisy dostosowują obowiązujące normy do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się…

więcej