Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Co nowego

Waloryzacja czynszu z mocą wsteczną

Wprowadzenie do umowy najmu lokalu użytkowego klauzuli waloryzacyjnej reguluje zasady oraz warunki zmiany wysokości stawki czynszu w czasie trwania okresu najmu. Najczęściej klauzula waloryzacyjna przewiduje, że czynsz będzie waloryzowany corocznie, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen. Ustawodawca w żaden sposób nie narzuca zasad ani sposobu waloryzacji. To na jakich zasadach…

więcej

Prawo do dokumentacji medycznej – nowe regulacje

W dniu 9 lutego 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna była udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego…

więcej

Zarząd sukcesyjny a zawieszenie terminów spełnienia świadczenia

Zarząd sukcesyjny, zgodnie z  ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej jako: ustawa), może zostać ustanowiony za życia przedsiębiorcy lub po jego śmierci. Zasady kontynuacji stosunków umownych, powstałych za życia przedsiębiorcy, są zróżnicowane, w zależności od momentu ustanowienia zarządu sukcesyjnego. W sytuacji, gdy…

więcej

Autoresponder a korekta VAT

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 lutego 2019 r., sygn. akt I FSK 230/17 stwierdził, że informacja z systemu pocztowego nadawcy lub odbiorcy potwierdza fakt otrzymania przez nabywcę  faktury korygującej (nie musi zatem być to zwrotny e-mail potwierdzający). Przedmiotowa sprawa dotyczyła wykładni art. 29a ust. 13 Ustawy z…

więcej

Pełnomocnictwo na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. może być pełnomocnictwem rodzajowym

Dnia 30 stycznia 2019 r. Sąd Najwyższy (dalej jako: SN) podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 71/18 ), którą przesądził, że „przy zawieraniu umowy w sporze z członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę tę może reprezentować – na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników – pełnomocnik umocowany rodzajowo albo do określonej…

więcej

Złożenie skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie stanowi ważnej oferty

Od dnia 18 października 2018 r. istnieje obowiązek komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych powyżej tzw. progów unijnych, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto, oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym…

więcej

Zmiany w uldze na złe długi

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2018 r. w zakresie tzw. ulgi na złe długi, dla celów VAT nieściągalność wierzytelności uważało się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze….

więcej

Zmiany w kodeksie spółek handlowych

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. pakiet MŚP) wprowadza nowelizacje przepisów kodeksu spółek handlowych. Istotne zmiany odnoszą się do rezygnacji zarządu. Zgodnie z ustawą jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie jest obsadzony, członek zarządu…

więcej

Zatrudnienie małżonka i małoletnich dzieci – korzystne zmiany

Dotychczas wynagrodzenie wypłacone małżonkowi za wykonaną pracę nie stanowiło dla przedsiębiorcy kosztów uzyskania przychodów. Od 1 stycznia 2019 r. sytuacja ta uległa zmianie. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wartości własnej pracy…

więcej

Rozszerzenie odpowiedzialności finansowej pracodawcy w związku z niespełnieniem obowiązków związanych z zobowiązaniami alimentacyjnymi pracownika

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (dalej jako: ustawa) rozszerza odpowiedzialność finansową pracodawcy w związku z niespełnieniem obowiązków związanych z zobowiązaniami alimentacyjnymi pracownika. Od 11 stycznia 2019 r. pracodawca, który nie wykona ciążących na nim obowiązków związanych z…

więcej