Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Co nowego

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

W dniu 10 sierpnia 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe  w prawo własności. Na mocy tej ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształci się w prawo własności tych gruntów. Zgodnie…

więcej

Umowa o pracę a śmierć przedsiębiorcy – Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej: Ustawa) wprowadza z dniem 25 listopada 2018 r. zmiany w art. 632 kodeksu pracy dotyczącym skutków śmierci pracodawcy – przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. W myśl nowych przepisów umowy o pracę z pracownikami nie wygasną w…

więcej

Zmiany w prawie autorskim – kontrolowanie treści udostępnianych przez użytkowników serwisów

Zmiany proponowane przez Parlament UE w projekcie Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym przewidują, że dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego (m.in. Facebook, YouTube), którzy przechowują i zapewniają publiczny dostęp do dużej liczby utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną zamieszczanych przez swoich użytkowników mają obowiązek podejmować środki w celu:…

więcej

Projekt zmian: Obciążenia dziedziczonych nieruchomości będą kosztem uzyskania przychodu przy ich sprzedaży przed upływem 5 lat od odziedziczenia

W obecnym stanie prawnym w przypadku sprzedaży odziedziczonej nieruchomości, spadkobierca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu tylko udokumentowane nakłady zwiększające wartość nieruchomości oraz zapłacony podatek od spadków i darowizn. W związku z powyższym, osoba która zdecydowała się sprzedać odziedziczoną nieruchomość przed upływem 5 lat od jej odziedziczenia często jest zobowiązana…

więcej

Zmiany w prawie autorskim – nowe prawa dla wydawców prasy

W dniu 12 września 2018 r. Parlament UE zaakceptował projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Projekt dyrektywy przewiduje m.in., że wydawcy prasy: uzyskają wyłączne prawo do zezwalania lub zabraniania zwielokrotnienia utworu, przy wykorzystaniu wszelkich środków, w całości lub częściowo, uzyskają wyłączne prawo…

więcej

Elektronizacja zamówień publicznych o wartości powyżej progów unijnych

Wszedł w życie obowiązek komunikowania się między zamawiającym a wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych powyżej tzw. progów unijnych. Nowa regulacja dotyczy postępowań wszczętych po dniu 17 października 2018 r. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej odbywać się będzie w szczególności składanie ofert lub wniosków…

więcej

Sprawozdanie finansowe tylko w wersji elektronicznej

Z dniem 1 października 2018 r. zmianie uległy zasady składania sprawozdań finansowych. Zgodnie z art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Sporządzone w wersji elektronicznej sprawozdanie finansowe musi być podpisane przez…

więcej

Całość składek ZUS opłaci pracodawca, jeśli zawarł pozorną umowę

W postanowieniu z dnia 27 września 2018 r., sygn. akt III PZP 3/18, Sąd Najwyższy uznał, że jeżeli przedsiębiorca zawarł pozorną umowę cywilnoprawną ze zleceniobiorcą uprzednio zatrudnionym u niego na etacie, to po stwierdzeniu istnienia między stronami stosunku pracy, pracodawca nie może żądać od zatrudnionego zwrotu części zaległych składek na…

więcej

Forma pełnomocnictwa do złożenia JEDZ

Od dnia 18 kwietnia 2018 r. Jednolity Europejski Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy prawa zamówień publicznych nie określają, w jakiej formie powinno zostać udzielone pełnomocnictwo do podpisania dokumentu JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w związku z czym ta…

więcej

Zmiana niekorzystnej dla podatnika interpretacji indywidualnej po upływie terminu przedawnienia na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku

Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 29 sierpnia 2018 r. (sprawy o sygn. akt: II FSK 2492/16, II FSK 2493/16 oraz II FSK 2955/16) wskazał, że nawet po korzystnej zmianie interpretacji indywidualnej nie ma możliwości zwrotu nadpłaty po upływie terminu przedawnienia. Podkreślił, że zasada nie szkodzenia nie ma prymatu…

więcej