Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Co nowego

Przywrócenie do pracy pracownika zatrudnionego na czas określony, objętego ochroną przedemerytalną – wyrok TK

Dnia 11 grudnia 2018 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. akt P 133/15) w sprawie dotyczącej możliwości żądania przywrócenia do pracy pracownika w wieku przedemerytalnym, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas określony, w razie wypowiedzenia umowy o pracy z naruszeniem przepisów. Zgodnie z art. 50 § 3 k.p. pracownik…

więcej

Zmiany w obowiązku zatrudniania nauczycieli na podstawie umowy o pracę

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela,  nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę. W dniu 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie  art. 6 pkt 11 ustawy z dnia…

więcej

Minimalne wynagrodzenie w 2019 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r., minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2019 r.  będzie wynosiło 2.250 zł brutto, tj. ok. 1.634 zł netto, a minimalna stawka godzina…

więcej

Forma pisemna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. W orzecznictwie jednolicie wskazuję się, że formy mailowej (skanu pisma) nie można uznać za formę pisemną. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2009 r., sygn. akt…

więcej

Rozwiązanie umowy w formie dokumentowej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego umowę zawartą w formie pisemnej rozwiązać za zgodą stron lub wypowiedzieć można w formie dokumentowej. Jak stanowi art. 772 Kodeksu cywilnego do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Za dokument ustawodawca…

więcej

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2019 r. wszystkie placówki medyczne będą miały obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (tzw. EDM) wyłącznie w wersji elektronicznej. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8…

więcej

Przekształcenie umów o pracę zawartych na czas określony w umowy na czas nieokreślony

Od 22 lutego 2016 r. obowiązuje nowelizacja kodeksu pracy, która ogranicza dopuszczalność zawierania umów o pracę na czas określony poprzez wskazanie maksymalnej długości trwania zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony, tj. do 33 miesięcy oraz limituje maksymalną ilość umów na czas określony do trzech. Po przekroczeniu wyżej wskazanego limitu,…

więcej

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

1 października 2018 r. weszła w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Ustawa dotyczy ustanowienia nowych regulacji wynikających z konieczności implementowania do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. Zastąpiła ona obowiązującą dotychczas ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Głównym celem ustawy jest…

więcej

Wadium obowiązkowo w wersji elektronicznej

Od dnia 18 października 2018 r. obowiązują przepisy, które wprowadzają obowiązek komunikowania się pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej tzw. progi unijne, wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o czym pisaliśmy już tutaj. W związku ze wskazaną zmianą przepisów, powstało…

więcej

Ograniczenie zatorów płatniczych – projekt ustawy

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii skierowało do opiniowania projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Projekt ustawy przewiduje w szczególności: wprowadzenie sztywnego terminu 60 dni na uregulowanie przez dużego przedsiębiorcę jego zobowiązania wobec mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy, wprowadzenie sztywnego terminu 30 dni na zapłatę faktury na…

więcej