Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Co nowego

Przekazanie udziału w nieruchomości w zamian za spłatę kredytu podlega opodatkowaniu PIT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12 marca 2019 r., nr  0115-KDIT2-2.4011.492.2018.1.ENB uznał, że przeniesienie udziału w nieruchomości na rzecz byłego partnera, w zamian za spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tej nieruchomości, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Organ podatkowy jednocześnie uznał, że wskazana czynność nie…

więcej

Ceny transferowe – krajowe transakcje z podmiotami powiązanymi nie zawsze z obowiązkiem dokumentacyjnych

Począwszy od 1 stycznia 2019 roku, podatnicy zobowiązani są do dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartości netto w roku podatkowym przekroczą określone w ustawie progi, tj.: 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej; 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej; 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej; 2 000 000 zł…

więcej

Ceny transferowe – organ podatkowy nie zawsze może określić dochód podatnika w zakresie wysokości oprocentowania umowy pożyczki zawartej z podmiotem powiązanym

Zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 roku, organ podatkowy nie zawsze będzie uprawniony do szacowania dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości oprocentowania umowy pożyczki zawartej z podmiotem powiązanym. W wyniku wprowadzonych uproszczeń, organ podatkowy będzie musiał od takiego szacowania odstąpić, jeżeli łącznie…

więcej

Podważanie wartości gruntów leśnych nabywanych przez Lasy Państwowe w drodze pierwokupu

Zgodnie z  art. 37g ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) Skarb Państwa, korzystając z przysługującego mu prawa pierwokupu, nabywa nieruchomość, co do zasady, po cenie określonej w umowie sprzedaży pomiędzy właścicielem tej nieruchomości a potencjalnym nabywcą….

więcej

Zmiana ustawy o Prawie własności przemysłowej

W dniu 11 marca 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Nowe przepisy dostosowują obowiązujące normy do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się…

więcej

Wadliwe umocowanie organu spółki

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wprowadza zmianę w zakresie art. 39 Kodeksu cywilnego dotyczącym braku umocowana osoby reprezentującej organ osoby prawnej. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 39 Kodeksu cywilnego jeżeli zawierający umowę jako…

więcej

Zamawiający (inwestor publiczny) ma obowiązek zapłacić podwykonawcy (usługodawcy, dostawcy) za wykonane usługi/dostawy w przypadku uchylania się od zapłaty przez zobowiązanego z umowy

W 2013 r. weszła w życie nowelizacja prawa zamówień publicznych, na mocy której podwykonawcy (w szerokim tego słowa rozumieniu), którzy zawarli z wykonawcą zamówienia publicznego na roboty budowlane umowę o roboty budowlane, ale także umowę podwykonawczą, której przedmiotem były usługi lub dostawy, objęci zostali ochroną w postaci nałożenia na zamawiającego…

więcej

Fiskus nie zgadza się na pomniejszanie przychodów wspólników spółki cywilnej za pomocą umów między spółką a wspólnikami

Organy podatkowe zmieniły zdanie dotyczące możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z umowami zawartymi pomiędzy spółką cywilną a jej wspólnikami. Zgodnie z aktualnym stanowiskiem są to czynności z samym sobą, a zatem nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych….

więcej

Ustanowienie zarządu sukcesyjnego

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej jako: ustawa) wprowadza instytucję zarządu sukcesyjnego. Celem ustawy jest zapewnienie przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi warunków do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci.  Zarząd sukcesyjny może zostać ustanowiony za życia przedsiębiorcy lub po jego śmierci. Warunki…

więcej

Sporadyczne udzielanie korepetycji nie jest działalnością gospodarczą

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 lutego 2019 r., sygn. akt II FSK 527/17 orzekł, że sporadycznego udzielania korepetycji nie należy kwalifikować się jako działalność gospodarczą. Zgodnie z definicją legalną z ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we…

więcej