Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Co nowego

Darowizna wydatkowana zgodnie z poleceniem spadkodawcy lub darczyńcy bez podatku

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2018 roku, sygn. akt II FSK 1525/16, rozwiał wszelkie wątpliwości: jeśli zgodnie z poleceniem darczyńcy lub testatora wydamy otrzymane środki, to będą one zwolnione z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od spadków…

więcej

Ograniczenia ugody pozasądowej zawieranej z pracownikiem

Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za nieumyślne wyrządzenie szkody pracodawcy. Naprawienie szkody może nastąpić na podstawie ugody pozasądowej zawartej pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Jednakże, zgodnie z art. 119 k.p., odszkodowanie nie może przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującemu pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21…

więcej

Nowe terminy i zasady przedawnienia roszczeń – od 9 lipca 2018 r.

W dniu 8 czerwca 2018 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2018, poz. 1104) ogłoszona została ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: ustawa). Przedmiotowa ustawa w sposób istotny zmienia terminy i zasady przedawnienia roszczeń, wprowadzając…

więcej

Korzystne dla podatników stanowisko w zakresie rozliczania wydatków związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną w mieszkaniu

Fiskus podtrzymuje korzystne dla podatników stanowisko prezentowane od niedawna, w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w mieszkaniu, w części w jakiej ten lokal jest przeznaczony na potrzeby działalności. Interpretacja indywidualna…

więcej

Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy przez samowolne używanie służbowego telefonu w celach prywatnych

Pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę wyrządzoną pracodawcy poprzez samowolne używanie służbowego telefonu w celach prywatnych poprzez m.in. korzystanie z niestandardowych i wysokopłatnych usług telekomunikacyjnych. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 marca 2016 r., sygn. akt II PK 31/15 za błędne uznał stanowisko prezentowane przez Sąd Okręgowy, który…

więcej

Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, co do zasady obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W odniesieniu do powyższego, wskazania wymaga stanowisko, zgodnie z którym w odniesieniu do robót budowlanych datą wykonania usługi…

więcej

Monitoring w pracy – nowe regulacje

Dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych nowelizuje Kodeks pracy poprzez wprowadzenie m.in. regulacji dotyczących monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy. Zgodnie z nowymi przepisami…

więcej

Przedłużenie terminu zwrotu VAT wymaga uprzedniego doręczenia postanowienia

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 23 kwietnia 2018 r., wydanym w składzie siedmiu sędziów w sprawie o sygn. akt I FSK 255/17, skorzystanie przez organ z możliwości przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa art. 87 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o…

więcej

Szef KAS może blokować konta przedsiębiorców podejrzanych o oszustwa podatkowe

Od 30 kwietnia 2018 r. możliwa jest blokada rachunków przedsiębiorców na żądanie szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Rachunek może zostać zablokowany na czas nie dłuższy niż 72 godziny, natomiast jeżeli w trakcie postępowania szef KAS uzna, że wysokość wyłudzenia przekroczy równowartość 10 tyś euro, blokada może zostać wydłużona do 3 miesięcy….

więcej

Odszkodowanie z ugody pozasądowej opodatkowane PIT

Zgodnie z wyrokiem NSA z 7 marca 2018 r. w sprawie o sygn. II FSK 573/16 kwota odszkodowania za wypadek przy pracy, otrzymana na skutek zawarcia ugody pozasądowej nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ppkt g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o…

więcej