Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Co nowego

Zmiany w zakresie przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych w procesie rekrutacji

W dniu 19 kwietnia 2019 r. została opublikowana ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz…

więcej

Menedżerowie muszą płacić VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyroku z dnia 19 marca 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 1834/18 stwierdził, że menedżer, pełniący funkcję członka zarządu, który ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością menedżerską, jest podatnikiem VAT. Sprawa rozstrzygnięta ww. wyrokiem dotyczyła członka zarządu…

więcej

Zakaz anatocyzmu – instytucje kredytowe

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny wprowadza zmianę w Kodeksie cywilnym, polegającą na uchyleniu dotychczas obowiązującej regulacji art. 482 § 2 k.c. stanowiącej, iż dopuszczalne jest pobieranie odsetek od zaległych odsetek należnych od pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe. Zgodnie z art. 482…

więcej

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy

W dniu 11 marca 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Nowe przepisy dostosowują obowiązujące normy do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się…

więcej

Zapłacona kara umowna będzie kosztem podatkowym

W wyroku z dnia 27 marca 2019 r., sygn. akt II FSK 292/16 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że kara umowna może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu, jeżeli spełnia warunki określone w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym, kosztami uzyskania przychodów są…

więcej

Inwestowanie środków zgromadzonych w ramach PPK – wybór odpowiedniej instytucji finansowej jako obowiązek podmiotu zatrudniającego

Z dniem 1 lipca 2019 r. najwięksi pracodawcy (zatrudniający na dzień 31.12.2018 r., 250 i więcej osób, z uwzględnieniem zleceniobiorców) zostaną objęci przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (dalej jako: PPK). Zatem najpóźniej od dnia 1 lipca 2019 r. powinni przystąpić do zamknięcia procesu wyboru instytucji finansowej, z którą będą…

więcej

Nagrody uzyskane przez pracowników na firmowym festynie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

W interpretacji indywidualnej z dnia 13 marca 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.488.2018.6.MM Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że wygrane uzyskane m.in. przez pracowników w konkursach sportowych organizowanych na firmowym pikniku integracyjnym, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca argumentował, że pracownicy jedynie integrują się podczas wspólnej zabawy, natomiast…

więcej

Planowane zmiany dotyczące ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Dnia 11 stycznia 2019 roku Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Głównym powodem przygotowania projektu nowej ustawy był brak skuteczności dotychczas obowiązujących regulacji prawnych. Zgodnie z projektem, podmiotem zbiorowym, który zobowiązany będzie do stosowania zapisów ustawy jest osoba prawna…

więcej

Kompetencje zarządcy sukcesyjnego oraz zasady dotyczące wykonywania zarządu sukcesyjnego

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej jako: ustawa) umożliwia ustanowienie zarządu sukcesyjnego, czyli formy tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, po jej śmierci. Zgodnie z art. 18 ustawy zarząd sukcesyjny obejmuje zobowiązanie zarządcy sukcesyjnego do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz…

więcej

Artyście biorącemu udział w próbach przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodu

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt II FSK 673/17 do wynagrodzenia artystów za udział w próbach należy stosować podwyższone 50% koszty uzyskania przychodu. Choć wyrok dotyczył muzyków, to na zasadzie analogii 50% koszty uzyskania przychodu znajdą również zastosowanie w odniesieniu do wynagrodzeń z tytułu udziałów w próbach np….

więcej