Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Co nowego

Pełnomocnictwo na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. może być pełnomocnictwem rodzajowym

Dnia 30 stycznia 2019 r. Sąd Najwyższy (dalej jako: SN) podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 71/18 ), którą przesądził, że „przy zawieraniu umowy w sporze z członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę tę może reprezentować – na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników – pełnomocnik umocowany rodzajowo albo do określonej…

więcej

Złożenie skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie stanowi ważnej oferty

Od dnia 18 października 2018 r. istnieje obowiązek komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych powyżej tzw. progów unijnych, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto, oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym…

więcej

Zmiany w uldze na złe długi

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2018 r. w zakresie tzw. ulgi na złe długi, dla celów VAT nieściągalność wierzytelności uważało się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze….

więcej

Zmiany w kodeksie spółek handlowych

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. pakiet MŚP) wprowadza nowelizacje przepisów kodeksu spółek handlowych. Istotne zmiany odnoszą się do rezygnacji zarządu. Zgodnie z ustawą jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie jest obsadzony, członek zarządu…

więcej

Zatrudnienie małżonka i małoletnich dzieci – korzystne zmiany

Dotychczas wynagrodzenie wypłacone małżonkowi za wykonaną pracę nie stanowiło dla przedsiębiorcy kosztów uzyskania przychodów. Od 1 stycznia 2019 r. sytuacja ta uległa zmianie. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wartości własnej pracy…

więcej

Rozszerzenie odpowiedzialności finansowej pracodawcy w związku z niespełnieniem obowiązków związanych z zobowiązaniami alimentacyjnymi pracownika

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (dalej jako: ustawa) rozszerza odpowiedzialność finansową pracodawcy w związku z niespełnieniem obowiązków związanych z zobowiązaniami alimentacyjnymi pracownika. Od 11 stycznia 2019 r. pracodawca, który nie wykona ciążących na nim obowiązków związanych z…

więcej

Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zmianie uległy przepisy Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: ustawa o PCC). Obniżona została stawka podatku od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 7 ust. 1 pkt 4  ustawy o PCC wynosi ona…

więcej

Ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wprowadza zmiany w kodeksie pracy w zakresie ograniczenia obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla niektórych pracowników oraz umożliwia pełnienie zadań służby BHP przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników….

więcej

Pracownicze Plany Kapitałowe – nowy system oszczędzania dla pracowników i nowe obowiązki pracodawcy

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). PPK jest tworzony w celu zabezpieczenia finansowego pracowników w okresie emerytalnym. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Ustawa…

więcej

Fiskus może zablokować firmowe konto bez przeprowadzenia postępowania dowodowego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 20 września 2018 r. (sygn. akt III SA/Wa 2057/18) uznał, że przedłużenie blokady konta bankowego podatnika na 3 miesiące nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. W przedmiotowej sprawie organ podatkowy na podstawie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych…

więcej