Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Co nowego

Zabezpieczenie roszczenia w postaci zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości na nowych zasadach

Na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności z dniem 1 czerwca 2017 r. wprowadzono do kodeksu postępowania cywilnego art. 7563 k.p.c. mający następujący zapis: 1.  Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia ustanawiające zakaz zbywania lub obciążania nieruchomości albo spółdzielczego własnościowego prawa…

więcej

Aktywa spółki przy jednoczesnym braku realnego majątku nie uwolnią członka zarządu od odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki

Zgodnie z orzeczeniami WSA w Warszawie z 23 marca 2018 r. o sygn. III SA/Wa 1136/17 oraz III SA/Wa 1359/17, możliwość uniknięcia odpowiedzialności przez prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zaległości podatkowe, uzależniona jest od złożenia przez niego wniosku o ogłoszenie upadłości już w momencie, gdy spółka dysponuje…

więcej

Wynagrodzenie twórcy utworu audiowizualnego

Organizacje zbiorowego zarządzania to stowarzyszenia zrzeszające twórców, wykonawców, producentów oraz organizacje radiowe i telewizyjne, których statutowym zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich oraz pokrewnych. Autorzy krótkich animowanych utworów audiowizualnych częstokroć nie otrzymują wynagrodzenia od w/w organizacji z tytułu nadawania ich utworów w TV lub poprzez inne…

więcej

Nowa definicja działalności gospodarczej

W dniu 30 kwietnia 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, dalej znana jako Ustawa, która zastąpi dotychczasową ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Jedną ze zmian, jakie wprowadzi Ustawa, będzie wprowadzenie nowego kryterium do określenia definicji działalności…

więcej

Obowiązek składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Dnia 18 kwietnia 2018 r. wejdzie w życie nowelizacja prawo zamówień publicznych, która wprowadza zmiany w zakresie sposobu składania przez wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Nowelizacja wprowadza obowiązek składania JEDZ w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania….

więcej

Podatek dochodowy przy sprzedaży lokalu zależy od daty wpisu do księgi wieczystej

W dniu 7 marca 2018 r. Naczelny Sad Administracyjny wydał wyrok (sygn. II FSK 576/16), w którym stwierdził, że o powstaniu obowiązku zapłaty podatku z tytułu sprzedaży lokalu decyduje nie tylko data podpisania aktu notarialnego, ale także data wpisu do księgi wieczystej. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8…

więcej

Monitoring korespondencji pracownika a prawo do poszanowania życia prywatnego

W dniu 5 września 2017 r. Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wydała wyrok w sprawie Barbulescu, nr skargi 61496/08, w którym stwierdziła naruszenie art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z powodu korzystania przez pracownika…

więcej

Kara umowna nie przysługuje, jeżeli nie wystąpiła szkoda

W dniu 21 września 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał wyrok w sprawie o sygn. akt I ACa 259/17, w którym odniósł się do kwestii żądania zapłaty kary umownej w przypadku braku poniesienia szkody przez wierzyciela. W sytuacji rozstrzyganej przez Sąd Apelacyjny w Katowicach, powód domagał się zasądzenia na…

więcej

Zakaz blokowania geograficznego w transakcjach internetowych

W dniu 22 marca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń…

więcej

Wypłata odszkodowania przez instytucję ubezpieczeniową wyłącza prawo do odprawy pośmiertnej

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2017 r., sygn. akt III PK 10/17 (LEX nr 2428760) ubezpieczenie pracownika przez pracodawcę od następstw nieszczęśliwych wypadków i wypłata świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego pracownika, zwalnia pracodawcę z obowiązku zapłaty rodzinie zmarłego pracownika odprawy pośmiertnej. W omawianej sprawie pracodawca zawarł…

więcej