Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Co nowego

Dyżur pełniony przez pracownika w miejscu zamieszkania jako czas pracy

W dniu 21 lutego 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wydał wyrok w sprawie Ville de Nivelles przeciwko Rudiemu Matzakowi o sygnaturze C-518/15, w którym stwierdził, że okres dyżuru pełnionego przez pracownika w miejscu zamieszkania w połączeniu z obowiązkiem stawienia się na wezwanie pracodawcy w ciągu ośmiu minut,…

więcej

Precedensowy wyrok NSA: obrót bitcoinami opodatkowany PIT

Zgodnie z wyrokiem NSA z 6 marca 2018 r., sygn. akt II FSK 488/16, dochód uzyskany w związku z wykonywaniem transakcji dotyczących obrotu bitcoinami podlega opodatkowaniu jako przychód z praw majątkowych, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa…

więcej

Mieszkanie i miejsce postojowe stanowią odrębne podstawy opodatkowania

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 lutego 2018 r., sygn. akt II FSK 370/16, na potrzeby zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) podpisanie aktu notarialnego dotyczącego miejsca postojowego, po uprzednim…

więcej

Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców do pracy sezonowej

Od stycznia 2018 r. cudzoziemcy w Polsce mogą uzyskać zezwolenie na pracę sezonową. Taką możliwość wprowadziła nowelizacja do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zezwolenie na pracę sezonową dotyczy wykonywania pracy m.in. w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce, czyli w sektorach, w których występuje znacznie wyższe zapotrzebowanie na siłę…

więcej

Potrącenie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, w dalszej części zwanej Ustawą, nakładają szereg ograniczeń odnośnie dopuszczalności potrąceń wierzytelności objętych postepowaniem restrukturyzacyjnym. Ograniczenia dopuszczalności potrąceń znajdują zastosowania do następujących rodzajów postępowań: przyśpieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, postepowania sanacyjnego. Potrącenia wierzytelności objętych postępowaniem o zatwierdzenie układu, mogą być…

więcej

,,Ulga za złe długi” zgodna z prawem UE

W dniu 14 lutego 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. I FSK 224–227/16), w którym rozstrzygnął kwestię zgodności przepisów dotyczących tzw. ,,ulgi za złe długi” uregulowanych w art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług z prawem unijnym. Zdaniem NSA implementacja przepisów unijnych, dotyczących ulgi za złe…

więcej

Umowa o dzieło – pułapki związane z przedawnieniem roszczenia

Zgodnie z art. 646 kodeksu cywilnego: „Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.” Wskazany przepis stanowi normę szczególną wobec art. 118 kodeksu cywilnego:…

więcej

Zmiana stanowiska w zakresie możliwości skorzystania z tzw. ulgi na cele mieszkaniowe przy zawarciu umowy deweloperskiej

W dniu 8 lutego 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. II FSK 3510/17), w którym stwierdził, że podatnik ma prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji, gdy przychód z odpłatnego…

więcej

Wydatki związane z imprezą integracyjną w kosztach podatkowych spółki – tylko w zakresie w jakim dotyczą pracowników?

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 stycznia 2018 r., o nr 0111-KDIB1-2.4010.411.2017.1.MS, spółka organizująca  imprezy integracyjne dla pracowników, zleceniobiorców oraz osób samozatrudnionych, prowadzących działalność gospodarczą, w kosztach podatkowych może rozliczyć jedynie wydatki poniesione na pracowników. Zgodnie z art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z…

więcej

Niekorzystny dla podatników wyrok TSUE w sprawie transakcji łańcuchowych

W dniu 21 lutego 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) w sprawie KreuzmayrGmbH, o sygnaturze C-628/16 odniósł się do niektórych aspektów podatkowych w VAT dotyczących transakcji łańcuchowych. W wyroku wskazano, że nawet obiektywnie uzasadniona nieznajomość łańcucha dostaw nie stanowi argumentu chroniącego przed negatywnymi skutkami nieprawidłowej klasyfikacji danej transakcji…

więcej