Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Co nowego

W przypadku zapłaty jednym przelewem za więcej niż jedną fakturę w systemie split payment, przedsiębiorca nie skorzysta z przewidzianych przez system korzyści

Założeniem systemu podzielonej płatności jest regulowanie jednym przelewem należności wynikających tylko z jednej faktury. Płatność powinna być dokonana na dwa rachunki, tj. rachunek rozliczeniowy kontrahenta oraz jego rachunek VAT. Dzięki zastosowaniu takiej procedury kupujący zabezpiecza się w pewnym stopniu przed nieuczciwym kontrahentem oraz daje sobie możliwość szybszego zwrotu nadpłaconego VAT….

więcej

Stosowanie skargi pauliańskiej do ochrony należności publicznoprawnych jest zgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2018 r. orzekł, że stosowanie skargi pauliańskiej zgodnie z art. 527 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w zakresie stosowania analogii do ochrony należności publicznoprawnych jest zgodne z konstytucją. W uzasadnieniu Trybunał stwierdził, że kwestionowana regulacja nie…

więcej

Zmiany w zatrudnianiu rodziców dzieci z niepełnosprawnością

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w zatrudnianiu rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Celem wprowadzonych zmian jest wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Rodzicom dzieci z niepełnosprawnością wprowadzono możliwość korzystania z elastycznych…

więcej

Zmiany w pracowniczych programach emerytalnych

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, która weszła w życie dnia 7 czerwca 2018 r., wprowadziła zmiany w funkcjonowaniu pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Prawo do uczestnictwa w programie przysługuje pracownikowi, który jest zatrudniony u danego pracodawcy, nie krócej niż 3 miesiące, chyba…

więcej

Zatrudnianie dzieci i młodocianych – zmiany i wątpliwości

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 190 kodeksu pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat. Młodociany może zostać zatrudniony w ramach umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub przy wykonywaniu prac lekkich. Dział dziewiąty kodeksu…

więcej

Nabycie majątku rozwiązywanej spółki przez wspólnika nie daje prawa do odliczenia VAT

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 czerwca 2018 roku, sygn. akt I FSK 1447/16, nabycie majątku rozwiązywanej spółki przez wspólnika nie daje prawa do odliczenia podatku z faktur dokumentujących to nabycie. Omawiany wyrok zapadł na gruncie stanu faktycznego, w którym podatniczka razem z drugim wspólnikiem spółki…

więcej

Darowizna wydatkowana zgodnie z poleceniem spadkodawcy lub darczyńcy bez podatku

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2018 roku, sygn. akt II FSK 1525/16, rozwiał wszelkie wątpliwości: jeśli zgodnie z poleceniem darczyńcy lub testatora wydamy otrzymane środki, to będą one zwolnione z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od spadków…

więcej

Ograniczenia ugody pozasądowej zawieranej z pracownikiem

Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za nieumyślne wyrządzenie szkody pracodawcy. Naprawienie szkody może nastąpić na podstawie ugody pozasądowej zawartej pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Jednakże, zgodnie z art. 119 k.p., odszkodowanie nie może przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującemu pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21…

więcej

Nowe terminy i zasady przedawnienia roszczeń – od 9 lipca 2018 r.

W dniu 8 czerwca 2018 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2018, poz. 1104) ogłoszona została ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: ustawa). Przedmiotowa ustawa w sposób istotny zmienia terminy i zasady przedawnienia roszczeń, wprowadzając…

więcej

Korzystne dla podatników stanowisko w zakresie rozliczania wydatków związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną w mieszkaniu

Fiskus podtrzymuje korzystne dla podatników stanowisko prezentowane od niedawna, w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w mieszkaniu, w części w jakiej ten lokal jest przeznaczony na potrzeby działalności. Interpretacja indywidualna…

więcej