Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Co nowego

Zmiany w prawie autorskim – nowe prawa dla wydawców prasy

W dniu 12 września 2018 r. Parlament UE zaakceptował projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Projekt dyrektywy przewiduje m.in., że wydawcy prasy: uzyskają wyłączne prawo do zezwalania lub zabraniania zwielokrotnienia utworu, przy wykorzystaniu wszelkich środków, w całości lub częściowo, uzyskają wyłączne prawo…

więcej

Elektronizacja zamówień publicznych o wartości powyżej progów unijnych

Wszedł w życie obowiązek komunikowania się między zamawiającym a wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych powyżej tzw. progów unijnych. Nowa regulacja dotyczy postępowań wszczętych po dniu 17 października 2018 r. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej odbywać się będzie w szczególności składanie ofert lub wniosków…

więcej

Sprawozdanie finansowe tylko w wersji elektronicznej

Z dniem 1 października 2018 r. zmianie uległy zasady składania sprawozdań finansowych. Zgodnie z art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Sporządzone w wersji elektronicznej sprawozdanie finansowe musi być podpisane przez…

więcej

Całość składek ZUS opłaci pracodawca, jeśli zawarł pozorną umowę

W postanowieniu z dnia 27 września 2018 r., sygn. akt III PZP 3/18, Sąd Najwyższy uznał, że jeżeli przedsiębiorca zawarł pozorną umowę cywilnoprawną ze zleceniobiorcą uprzednio zatrudnionym u niego na etacie, to po stwierdzeniu istnienia między stronami stosunku pracy, pracodawca nie może żądać od zatrudnionego zwrotu części zaległych składek na…

więcej

Forma pełnomocnictwa do złożenia JEDZ

Od dnia 18 kwietnia 2018 r. Jednolity Europejski Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy prawa zamówień publicznych nie określają, w jakiej formie powinno zostać udzielone pełnomocnictwo do podpisania dokumentu JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w związku z czym ta…

więcej

Zmiana niekorzystnej dla podatnika interpretacji indywidualnej po upływie terminu przedawnienia na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku

Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 29 sierpnia 2018 r. (sprawy o sygn. akt: II FSK 2492/16, II FSK 2493/16 oraz II FSK 2955/16) wskazał, że nawet po korzystnej zmianie interpretacji indywidualnej nie ma możliwości zwrotu nadpłaty po upływie terminu przedawnienia. Podkreślił, że zasada nie szkodzenia nie ma prymatu…

więcej

Od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie pracownika w formie bezgotówkowej

Od 1 stycznia 2019 r. zasadą będzie wypłata wynagrodzenia za pracę na rachunek płatniczy pracownika. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 86 § 3 k.p., wprowadzonym Ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz. U. poz….

więcej

Uczestnictwo w łańcuchu transakcji karuzelowych VAT, nie jest równoznaczne z popełnieniem oszustwa podatkowego

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 10 lipca 2018 roku (sygn. akt I SA/Wr 351/18) sprzeciwił się twierdzeniu organu podatkowego, zgodnie z którym podatnicy mogą łatwiej niż organ podatkowy odkryć oszustów podatkowych. Organy podatkowe powinny uwzględniać fakt, że zwykłym uczestnikom obrotu gospodarczego nie są dostępne środki dochodzeniowe,…

więcej

Zmiany w funkcjonowaniu sklepów internetowych – zakaz geoblokowania

W dniu 3 grudnia 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany…

więcej

Zleceniobiorcy jako członkowie związków zawodowych

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1608), która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r., obejmuje prawem koalicji związkowej, tj. prawem tworzenia organizacji związkowych i wstępowania do nich, osoby wykonujące pracę zarobkową, tzn. osoby pracujące na…

więcej