Legalny pobyt w Polsce/ Легальне перебування в Польщі

14 marca 2022

🇵🇱 🇺🇦

Obywatele Ukrainy, którzy z powodu wojny przybyli do Polski w okresie od 24 lutego:

 • bezpośrednio z terytorium Ukrainy (czyli przekroczyli granicę polsko-ukraińską)
  lub
 • przekroczyli inną granicę niż polsko-ukraińska, ale posiadają Kartę Polaka

mogą legalnie przebywać w Polsce przez okres 18 miesięcy licząc od 24 lutego. Termin legalnego pobytu upłynie więc 4 sierpnia 2023 r.

 

Powyższych zasad legalizacji pobytu nie stosuje się do obywateli Ukrainy posiadających:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy,
 • status uchodźcy,
 • ochronę uzupełniającą,
 • zgodę na pobyt tolerowany.

Nowe zasady legalizacji pobytu nie dotyczą również obywateli Ukrainy, którzy złożyli lub zadeklarowali zamiar złożenia w Polsce wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone. Uwaga! Z chwilą wycofania takiego wniosku lub deklaracji, pobyt obywatela Ukrainy uznaje się za legalny.

WYJAZD Z POLSKI

Obywatel Ukrainy, z prawem do legalnego pobytu, może wyjechać z Polski na okres do 1 miesiąca. Taka podróż nie pozbawi go prawa do legalnego pobytu w Polsce.


🇺🇦

Громадяни України, які приїхали до Польщі через війну в період з 24 лютого:

 • безпосередньо з території України (тобто вони перетнули польсько-український кордон)
  або
 • перетнули інший кордон, ніж польсько-український, але мають Карту поляка

може легально перебувати в Польщі терміном на 18 місяців з 24 лютого. Тому термін легального проживання закінчиться 4 серпня 2023 року.

Зазначені правила легалізації перебування не поширюються на громадян України, які мають:

 • посвідка на постійне проживання,
 • посвідка на проживання для довгострокового резидента Європейського Союзу,
 • посвідка на тимчасове проживання,
 • статус біженця,
 • допоміжний захист,
 • дозвіл на толерантне перебування.

Нові правила легалізації перебування також не поширюються на громадян України, які подали або заявили про намір подати заяву про міжнародний захист у Польщі або від імені яких були подані такі заяви. Зауваження! Після відкликання такої заяви або декларації проживання громадянина України вважається законним.

ВИЇЗД З ПОЛЬЩІ

Громадянин України, який має право легального проживання, може залишити польську мову на строк до 1 місяця. Така поїздка не позбавить його права легального проживання в Польщі.

 

Zobacz również: