Uczestniczymy w przygotowywaniu inwestycji budowlanych już od momentu projektowania. Z uwagi na duże doświadczenie jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę inwestycji na poziomie równym zastępstwu inwestycyjnemu. Z powodzeniem reprezentujemy naszych Klientów w procesach sądowych, których przedmiotem są sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa inwestycyjnego.

W ramach obsługi procesu inwestycyjnego oferujemy w szczególności:

 • opiniowanie formalnoprawnej prawidłowości orzeczeń administracyjnych wydawanych w procesie administracyjnym poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych, w szczególności w postaci uzgodnień, zgód i zezwoleń niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji,
 • weryfikowanie wraz z zespołem specjalistów (rzeczoznawców) trafności wydanych rozstrzygnięć,
 • reprezentowanie inwestorów w postępowaniach odwoławczych i sądowoadministracyjnych,
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji przed rozpoczęciem procesu budowlanego, umożliwiającej pełne zabezpieczenie interesów inwestora w toku prowadzenia inwestycji,
 • tworzenie i opiniowanie projektów umów o projektowanie, roboty budowlane, zastępstwo inwestycyjne, z kierownikami budowy i inspektorami nadzoru, a także innych niezbędnych umów w procesie budowlanym,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procesu budowlanego finansowanego ze środków publicznych w ramach procedur zamówień publicznych, w tym również finansowanego ze środków pochodzących z UE,
 • uczestniczenie w negocjacjach, których przedmiotem jest ustalenie zasad realizacji inwestycji, reprezentując inwestora, jak również występując w imieniu wykonawców i podwykonawców,
 • wspieranie inwestorów w procesie weryfikacji prawidłowości kwalifikowalności środków finansowych pochodzących z UE, a także rozliczania tak finansowanych inwestycji, w tym także pomoc inwestorom publicznym, zobowiązanym do przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 • uczestniczenie w procesach realizacji inwestycji liniowych, prowadzonych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC,
 • wspieranie inwestorów w realizowaniu ich uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji po oddaniu obiektów do użytkowania,
 • weryfikowanie prawidłowości rozliczenia wykonawców z podwykonawcami w związku z odpowiedzialnością solidarną za zobowiązania wobec podwykonawców, w tym również na zasadach wynikających z odrębnych procedur prawa zamówień publicznych
 • monitorowanie procesu usuwania usterek, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zastępczego usuwania usterek.