Naszymi Klientami są trenerzy, zawodnicy i menedżerowie, a także klub sportowy.  Z zakresu prawa sportowego świadczymy usługi w szczególności polegające na:

  • analizie prawnej statutów, umów oraz innych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem osób prawnych jako klubów sportowych,
  • pomocy prawnej w przygotowaniu kontraktów sportowych, z uwzględnieniem przepisów wewnątrzzwiązkowych,
  • sporządzaniu wniosków, odwołań, pozwów, odpowiedzi na pozew oraz innych pism związanych z postępowaniem polubownym (wewnątrzzwiązkowym),
  • sporządzaniu skarg na wyroki sądów polubownych,
  • reprezentowaniu w postępowaniach przed organami związkowymi, tj. postępowaniach dyscyplinarnych, polubownych, odwoławczych.