W ramach pomocy prawnej z zakresu zamówień publicznych reprezentujemy interesy przedsiębiorców (zarówno wykonawców, jak i zamawiających).

Pomoc ta obejmuje w szczególności:

  • sporządzanie analiz, ekspertyz i opinii prawnych w zakresie interpretacji przepisów obowiązującego prawa, jak i postanowień aktów wewnętrznych wydawanych przez podmioty publiczne, zobowiązane do stosowania procedur zamówień publicznych,
  • przygotowanie i opiniowanie dokumentacji przygotowanej w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • współpracę merytoryczną z osobami odpowiedzialnymi za opis przedmiotu zamówienia i realizację zamówienia,
  • pomoc w przygotowywaniu i weryfikacja ofert składanych w postępowaniu przetargowym,
  • kompleksowe doradztwo w toku procedury przetargowej po stronie wykonawców lub zamawiających (w tym także udział w komisji przetargowej),
  • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej w procedurze odwoławczej (odwołania, odpowiedzi na odwołania, przystąpienie do postępowania odwoławczego),
  • reprezentację procesową i wsparcie w toku postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą, a także przed sądami okręgowymi w sprawach ze skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

 

Opiniujemy i weryfikujemy prawidłowość udzielenia, a następnie realizacji zamówienia, w tym zamówienia współfinansowanego ze środków pomocowych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, badając jego zgodność z przepisami prawa krajowego i europejskiego.

Prowadzimy także szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych w ujęciu szerokim, jak i z wybranych dziedzin postępowania przetargowego finansowanego ze środków publicznych (w siedzibie Klienta lub Kancelarii).