W dziedzinie prawa pracy świadczymy pomoc prawną obejmującą reprezentowanie przedsiębiorców – pracodawców w sprawach związanych z zastosowaniem przepisów prawa pracy oraz reprezentowanie pracowników we wszelkich sporach powstających na tle stosowania prawa pracy.

Obsługa prawna pracodawców obejmuje w szczególności:

 • analizę obowiązujących u pracodawcy wewnętrznych regulacji prawa pracy, m.in. regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, premiowania oraz innych porozumień pracowniczych,
 • optymalizację wewnętrznych regulacji prawa pracy, w celu dostosowania ich treści do potrzeb pracodawcy, przy uwzględnieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy oraz aktualnego orzecznictwa sądów,
 • bieżące doradztwo prawne w zakresie praktycznego zastosowania przepisów prawa pracy w zakresie: nawiązania, zmiany, rozwiązania stosunku pracy, zasad stosowania kar porządkowych, zasad powierzania i rozliczania mienia pracowniczego, zasad rozliczania czasu pracy,
 • doradztwo w konstruowaniu i doborze odpowiednich systemów czasu pracy, z uwzględnieniem faktycznych potrzeb pracodawcy,
 • nadzór i pomoc w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych, obejmujących m.in. przejęcie przedsiębiorstwa w trybie art. 231 kodeksu pracy w tym m.in. przygotowanie dokumentów i porozumień związanych z restrukturyzacją, negocjacje ze związkami zawodowymi,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, przy uwzględnieniu aktualnej linii orzecznictwa sądowego,
 • przygotowywanie projektów umów dotyczących zakazu konkurencji, powierzenia mienia pracowniczego, w tym wspólnego powierzenia mienia, korzystania z mienia prywatnego do celów służbowych,
 • reprezentowanie w sporach sadowych w sprawach dotyczących zwolnień pracowników, wypłaty wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, odpraw pieniężnych, nakładania kar porządkowych oraz innych związanych z zastosowaniem w praktyce przepisów prawa pracy.

 

Ponadto w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych oferujemy między innymi:

 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i NFZ w zakresie nakładania obciążeń publicznoprawnych związanych z zatrudnianiem pracowników, w tym reprezentowanie w postępowaniu przed ZUS i NFZ oraz w postępowaniu sądowym i sądowoadministracyjnym,
 • bieżące doradztwo prawne z zakresu praktycznego zastosowania przepisów systemu ubezpieczeń społecznych, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego,
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach o rentę, emeryturę i inne świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych.