Prowadzimy obsługę prawną podmiotów zajmujących się szeroko rozumianym gospodarowaniem odpadami oraz odprowadzaniem ścieków. Nasze doradztwo obejmuje także bieżącą pomoc realizowaną na rzecz Klientów działających w innych branżach, które wymagają stałego monitorowania prawa ochrony środowiska. Nasza pomoc obejmuje w szczególności:

  • bieżącą obsługę przedsiębiorców wykonujących działalność wymagającą kompleksowej analizy przepisów prawa ochrony środowiska,
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska,
  • analizę zgodności działalności przedsiębiorców z regulacjami prawa ochrony środowiska, w szczególności w procesie inwestycyjnym (budowlanym),
  • analizę ryzyka prawnego związanego z możliwością oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko,
  • reprezentację w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  • pomoc w uzyskiwaniu decyzji, pozwoleń oraz zezwoleń wymaganych przepisami prawa ochrony środowiska, w tym między innymi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów, zezwoleń na wytwarzanie, zbieranie oraz przetwarzanie odpadów, pozwoleń zintegrowanych,
  • opiniowanie oraz negocjacje umów z zakresu ochrony środowiska, w szczególności umów z prowadzącymi gospodarkę odpadami oraz organizacjami odzysku,
  • analizę odpowiedzialności za naruszenie przepisów w zakresie prawa ochrony środowiska oraz za szkody w środowisku,
  • reprezentację w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych dotyczących korzystania ze środowiska i jego ochrony, w tym w postępowaniach dotyczących kar za naruszenie obowiązujących regulacji w zakresie prawa ochrony środowiska.