Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

O kancelarii

Tomasz Kowalczuk

Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców w zakresie dochodzenia zaległych roszczeń, w szczególności zapłaty należnego wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług i dostawy towarów. Specjalizuje się w prowadzeniu i nadzorowaniu postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom, w tym w poszukiwaniu majątku, a także zgłaszaniu roszczenia w ramach postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.   Zajmuje się problematyką…

więcej

Agnieszka Owsieniuk

Ma wieloletnie doświadczenie w praktyce prawa pracy. Specjalizuje się głównie w problematyce usług świadczonych przez agencje zatrudnienia (w tym w szczególności z zakresu pracy tymczasowej), zatrudniania cudzoziemców, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, rozwiązywania umów o pracę oraz dotyczącej mobbingu i dyskryminacji. Doradza pracodawcom w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników. Z…

więcej

Joanna Joszczyk-Selwestruk

Zajmuje się kompleksową obsługą prawną w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowań oraz roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umów. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców w zakresie dochodzenia roszczeń na drodze sądowej oraz postępowania egzekucyjnego. Posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań dotyczących…

więcej

Anna Jabłońska

Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w zakresie struktury grup kapitałowych i planowaniu procesów ich restrukturyzacji, z uwzględnieniem korzyści podatkowych. Zajmuje się analizą charakteru powiązań pomiędzy przedsiębiorcami oraz oceną dokonywanych przez nich transakcji. Przygotowuje dokumentację podatkową transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (dokumentacja cen transferowych). Prowadzi bieżącą obsługę korporacyjną podmiotów gospodarczych….

więcej

dr Magdalena Bieluk

Zajmuje się prawem medycznym w zakresie organizacji i funkcjonowania podmiotów medycznych. Dokonuje weryfikacji uprawnień i obowiązków przedsiębiorców prowadzących działalność leczniczą i doradza w ich bieżącej działalności. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym. Przeprowadza analizy ogólnych warunków umów produktów ubezpieczeniowych. Doradza w aspektach prawnych działalności ubezpieczeniowej, w szczególności w zakresie praw i…

więcej

Magdalena Woźny

Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w zakresie prowadzonych postępowań kontrolnych, kontroli podatkowych oraz postępowań administracyjnych, w tym przed sądami administracyjnymi. Doradza w zakresie wyboru optymalnych metod opodatkowania i form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z prawem rynku kapitałowego. Z Kancelarią związana od 2015 r….

więcej

Małgorzata Pruszyńska

Zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców, w szczególności z branży ochrony osób i mienia. Zajmuje się windykacją roszczeń pieniężnych w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. Świadczy pomoc prawną w zakresie polubownego rozwiązywania sporów. Prowadzi bieżącą obsługę korporacyjną przedsiębiorców. Z Kancelarią związana od 2014 r.

więcej

Patrycja Weronika Oleksińska-Dąbrowska

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, reprezentując interesy zamawiających i wykonawców, w szczególności w ramach postępowań współfinansowanymi ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Doradza wykonawcom i zamawiającym na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w zakresie przygotowania postępowania (sporządzanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). Posiada bogate…

więcej

Przemysław Radziwon

Prowadzi kompleksową obsługę realizacji inwestycji budowlanych, w tym w branży deweloperskiej, zarówno na zlecenie inwestorów, jak i wykonawców, w tym w zakresie procesów sądowych o roszczenia związane z rozliczeniem robót. Reprezentuje uczestników procesu inwestycyjnego w postępowaniach administracyjnych, w szczególności związanych z procesem budowlanym. Doradza w zakresie prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej…

więcej

Anna Onopiuk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa ochrony zdrowia. Prowadzi kompleksową obsługę weryfikacji prawidłowości wykonania i rozliczania umów o dofinansowanie projektów ze środków UE, w tym w postępowaniach dotyczących korekt finansowych i zwrotu środków UE. Doradza klientom w procesie emisji obligacji, w szczególności w zakresie sporządzania pełnej dokumentacji i nadzoru…

więcej