Instytucje

Znajomość problematyki funkcjonowania instytucji i urzędów oraz organów administracji rządowej, samorządowej, a także państwowych i samorządowych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym w szczególności tematyki odpowiedzialności związanej z dyscypliną finansów publicznych, pozwala nam na wnikliwą analizę złożonych problemów i optymalizację stosowanych rozwiązań prawnych w celu osiągania założonych celów. Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych w zleconym zakresie,
  •  wspieranie prawników (realizujących obsługę prawną instytucji w systemie in house) w sposób umożliwiający skorzystanie z dużego doświadczenia i specjalizacji prawników Kancelarii,
  •  obsługę prawną procesu inwestycyjnego, w tym również reprezentację procesową w sporach sądowych,
  •  kompleksową obsługę prawną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  •  szkolenia pracowników.