Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Prawo o szkolnictwie wyższym

Nowe rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym

W dniu 4 lipca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on

więcej

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zasadach finansowania nauki

Dnia 4 lutego 2014 r., prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw.

więcej

Zmiana rozporządzenia w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

W dniu 24 października 2014 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjął rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich, którego celem jest dostosowanie regulacji w tym zakresie do przepisów znowelizowanej w dniu 11 lipca 2014 r. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.

więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

W oparciu o delegację ustawową zawartą w art. 9 ust. 1 pkt 1 Prawa o szkolnictwie wyższym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 3 października 2014 r. przyjął nowe rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U.2014.1370).

więcej

Potwierdzenie wiedzy i kompetencji zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego

Nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym przyznaje uczelniom uprawnienie do potwierdzania efektów uczenia się w drodze formalnego procesu weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

więcej

Nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym wprowadziła nową regulację umowy pomiędzy uczelnią a studentem

13 sierpnia 2014 r. Prezydent podpisał ustawę nowelizującą prawo o szkolnictwie wyższym, uchwaloną przez Sejm w dniu 11 lipca 2014 r. Nowelizacja wypełniła dotychczas istniejącą lukę w regulacjach dotyczących umowy pomiędzy uczelnią i studentem, wprowadzając m.in. trzyletni termin przedawnienia roszczeń.

więcej