PL EN
Serwis
Newsletter
Zapisz się do newslettera
Liczba odwiedzin: 5745
Najnowsze aktualności:
Spór o VAT. Czy komornik jest podatnikiem podatku od towarów i usług?
2016-08-23
Sąd Najwyższy, uchwałą z dnia 7 lipca 2016 r., sygn. akt III CZP 34/16 orzekł, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 790 ze zm.) o stawkę podatku od towarów i usług.  
Jedna z nowych przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - karalność prokurenta
2016-06-30
W drodze nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych - uchwalonej przez Sejm 13 maja 2016 r. rozszerzono katalog przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nowelą dodano nieznane wcześniej prawu polskiemu przesłanki wykluczenia 
Projektowane wprowadzenie stawki minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie niektórych umów cywilnoprawnych
2016-04-20
Rządowe Centrum Legislacji pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, którego celem jest wprowadzenie stawki minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie niektórych umów cywilnoprawnych. 
Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie dotyczy nowego pracodawcy po przejściu zakładu pracy w rozumieniu art. 23(1) k.p.
2016-02-01
W dniu 6 maja 2015 r. Sąd Najwyższy podjął Uchwałę (sygn. akt III PZP 2/15), w której stwierdził, iż art. 23(1) k.p. nie ma zastosowania do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy zawartej z poprzednim pracodawcą. 
Uznanie przez Sąd, że klauzula wzorca umownego stosowana przez przedsiębiorcę jest niedozwolona nie oznacza, że identyczna klauzula stosowana przez innego przedsiębiorcę również jest niedozwolona.
2015-12-18
Zgodnie z podjętą w dniu 20 listopada 2015 r. uchwałą Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów (sygn. III CZP 17/15), dopuszczalne jest kierowanie do Sądu żądania o uznanie zapisu wzorca umowy stosowanego przez przedsiębiorcę jako niedozwolonego w obrocie z konsumentami, powołując się na okoliczność, że podobny zapis został już wpisany do rejestru klauzul niedozwolonych na mocy wyroku wydanego przeciwko innemu przedsiębiorcy, co nie oznacza jednak, że taki zapis będzie również klauzulą abuzywną (niedozwoloną). Jednocześnie Sąd Najwyższy wskazał, że nie ma możliwości aby wielokrotnie pozywać tego samego przedsiębiorcę o uznanie sformułowania za niedozwolony wzorzec umowy z konsumentem, jeżeli już znalazł się w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonych przez Prezesa UOKIK.